Вид на акта
особено мнение по решение
Дата
14-08-2007 г.
Към дело
7/2007

 

Особено мнение
на съдията Лазар Груев по к.д. № 7 от 2007 г.

Подписах решението по т. 1 (относно чл. 98 от ЗОВСРБ) с особено мнение по съображения, част от които излагам накратко:Десетилетия наред българското законодателство предвижда различен срок за наборна военна служба, било като го диференцира съобразно различните родове войски, било по друг критерий. Това е традиция възникнала още със Закона за военните сили на Царство България. Не правят изключение в тази посока и законите приети след 10. ноември 1989 г. Независимо от конкретната продължителност всичките те предвиждат по-кратък срок за завършилите висше образование. Никога до сега този подход не е бил оспорван, вероятно поради очевидната логика, която той съдържа. Основното предназначение на наборната военна служба е различни категории лица да придобият еднакви оперативни способности. Тя не е наказание или тегоба. Обществено неоправдано в този смисъл е завършилите висше образование да преминават такива етапи на теоретична подготовка, за които те вече са придобили съответните знания.Струва ми се, че искането в тази му част следваше да бъде отклонено като недопустимо. Предназначението на атакуваната разпоредба е единствено да определи срока за наборна военна служба. Добре известно е обаче, че от 01.01.2008 г. наборната военна служба е отменена. Получава се така, че към момента на сезиране и разглеждане на делото от КС срокът на изпълнение на наборната военна служба за последния набор военнослужещи е започнал и тече вече около пет месеца.Съгласно § 10 от преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗОВСРБ лицата, които изпълняват наборна военна служба и не са отслужили пълния й срок към 31.12.2007 г., се уволняват, считано от 01.01.2008 г.Следователно нормата на чл. 98 ЗОВСРБ повече няма, а и не може да бъде прилагана. Доколкото решенията на КС действат за напред, установяването на противоконституционност на разпоредба, която не може да се приложи повече е юридически не само необосновано, но и пресилено решение.Казано накратко, в тази му част делото няма предмет, защото атакуваната разпоредба урежда срок, а наборната военна служба, по отношение на която е установен този срок, е отменена.

Съдия Лазар Груев