Докладчик
Красен Стойчев
Подател на искането
Oмбудсманът на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 41, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с който се въвежда изискването кметовете на общини и кметовете на райони да притежават минимум образователно-квалификационната степен „бакалавър”

становище на заинтересувана страна:
образуване на дело:
определение, приключващо дело:
определение по допустимост: