Докладчик
Лазар Груев
Подател на искането
Пленума на Върховния касационен съд

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 7 от Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България в частта му, с която се създава член 130а, т. 3, съгласно която министърът на правосъдието ,,може да прави предложения за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съдии, прокурори и следователи”

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 8

При проведеното гласуване, не се постигна изискуемото по чл. 151, ал. 1 от Конституцията и чл. 15, ал. 2 от Закона за Конституционен съд мнозинство от гласовете на повече от половината съдии от състава на съда /най- малко 7 гласа/, поради което искането беше отхвърлено.