Докладчик
Людмил Нейков
Подател на искането
Група народни представители от XL Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, с който се създават ал. 2 и 3 към чл. 32 от Закона за държавната собственост

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
допълнително искане:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 6

Смисълът на понятието "предварително парично плащане" се изразява в плащането като предпоставка за извършване на отчуждаването, поради което и то задължително предхожда прехвърлянето на собствеността и завземането на имота. Предварителното парично плащане не влияе върху определяне размера на цената на отчуждавания имот, а поради това няма и отношение към определянето на равностойното парично обезщетение.