Докладчик
Васил Гоцев
Подател на искането
52 народни представители от XL Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози: § 4, т. 1 в частта, с която в чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните превози се създава т. 5; § 14, т. 1, с който се изменя и допълва ал. 2 на чл. 24 ЗАП и § 31, т. 2 и т. 3 от заключителните разпоредби

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по друго определение:

Решение - 3

Равенството на гражданите пред закона не изключва правото на законодателя да въведе със закон специфични условия и изисквания за упражняване на определена дейност. Важно е обаче в кръга на тези, които се занимават с една и съща дейност, да има равнопоставеност. Създаването на еднакви правни условия за стопанска дейност по смисъла на чл.19, ал. 2 от Конституцията има предвид правно, а не икономическо равенство. Законът трябва да е еднакъв за гражданите и юридическите лица независимо какви са икономическите възможности на различните групи от тях.