Вид на акта
особено мнение по друго определение
Дата
01-01-1970 г.
Към дело
4/2006

Особено мнение
на съдиите Емилия Друмева и Мария Павлова
по к.д. № 4 от 2006 г.

Считаме, че към 23.02.2006 г. допускането на искането за разглеждане по същество, е преждевременно, защото към този момент оспорените законови разпоредби не са влезли в сила – вж. § 31, т. 2 и 3 от ЗИДЗАП (ДВ, бр. 92 от 2005 г.), което значи, че разглеждането по същество ще бъде без годен за контрол предмет.
Наистина чл. 17, ал. 2 от Закона за Конституционния съд позволява да се предявяват искания пред Конституционния съд от деня на обнародването на оспорения закон. Но само това, и от него не следва, че Конституционният съд може да упражнява контрол за конституционност върху недействащи законови текстове. В конкретния случай искането е надлежно предявено и делото – надлежно образувано. Но съдът към 23.02.2006 г. не може да го гледа по същество поради липса на годен за контрол предмет.
Противното поставя Конституционния съд в неконституционна хипотеза, а именно да упражнява контрол върху закони преди те да произвеждат правни последици. Това се потвърждава и от текстовете на чл. 151, ал. 2, изр. 3 и ал. 3 от Конституцията. Те ясно предвиждат, че решение на Конституционния съд, с което се обявява противоконституционност, има правен ефект спрямо действащи разпоредби на оспорения акт, чието прилагане се спира. А в случай, че невлязла в сила законова разпоредба бъде обявена за противоконституционна, решението няма да има предвидения правен ефект тъй като няма какво “да спре да се прилага”.

Съдии Емилия Друмева и Мария Павлова