Докладчик
Красен Стойчев
Подател на искането
главния прокурор на Република България

Предмет на искането

за обявяване за противоконституционни разпоредбите на чл. 2 от Закона за уреждане на правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове и 167; 7, т. 1, 167; 10, 167; 11, ал. 3 и 167; 12 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗУПГМЖСВ

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:

Решение - 10

1. Обявява за противоконституционни разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 4 и на чл. 2, ал. 1, т. 1 в частта „заедно със стойността на имуществото по т. 4“ от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (обн., ДВ, бр. 82 от 1991 г.; изм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.).

2. Обявява противоконституционността на чл. 7, ал. 3 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (обн., ДВ, бр. 82 от 1991 г.; изм., бр. 44 от 2009 г.).

3. Отхвърля искането на главния прокурор за установяване на противоконституционност на чл. 2, ал. 1, освен в частта му по т. 1 на това решение, т. 2 и т. 3 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (обн., ДВ, бр. 82 от 1991 г.; изм., бр. 44 от 2009 г.); на § 11, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ДВ, бр. 100 от 2008 г.; изм., бр. 44 от 2009 г.); на § 10 Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и на § 12 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (обн., ДВ, бр. 100 от 2008 г.; изм., бр. 44 от 2009 г.).