Вид на акта
Определение
Дата
29-09-2009 г.
Към дело
12/2009

Определение

София, 29 септември 2009г.

Конституционният съд в състав:

Председател:

Румен Янков

Членове:

Васил Гоцев
Благовест Пунев
Людмил Нейков
Пламен Киров
Емилия Друмева
Красен Стойчев
Владислав Славов
Снежана Начева
Евгени Танчев
Георги Петканов
Димитър Токушев

при участието на секретар-протоколиста Росица Симова разгледа в закрито заседание на 29 септември 2009 г. конституционно дело № 12/2009 г., докладвано от съдията Красен Стойчев.Делото е образувано на 18.08.2009 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване противоконституционността на чл. 2 от Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (обн., ДВ, бр. 82 от 1991 г., изм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.); на § 7, т. 1 в частта относно чл. 7, ал. 3, на § 10, на § 11, ал. 3 и на § 12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (обн., ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.).Според главния прокурор разпоредбата на чл. 2 ЗУПГМЖСВ противоречи на чл. 4, ал. 1 от Конституцията, защото тя лишава някои граждани, които притежават многогодишни жилищно-спестовни влогове от право на компенсация, както и на чл. 17, ал. 5 от Конституцията предвид обстоятелството, че част от гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове губят права без да получат каквото и да е обезщетение. В искането се твърди, че § 7, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗУПГМЖСВ също противоречи на чл. 4 ал. 1 и чл. 17, ал. 5 от Конституцията, тъй като той лишава граждани, които са придобили или започнали изграждането на жилища преди 3 август 1992 г. от право на парична компенсация. § 11, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗУПГМЖСВ според главния прокурор също противоречи на чл. 4, ал. 1 и чл. 17, ал. 5 от Конституцията, защото лишава от правото на левова индексация граждани, които не са придобили или не са започнали изграждане на жилище в срок от 5 години от влизането в сила на ЗИДЗУПГМЖСВ. Най-сетне, както се посочва в искането § 10 и § 12 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗУПГМЖСВ противоречат на чл. 4, ал. 1 и чл. 17, ал. 5 от Конституцията тъй като с тях се отнемат придобити права, по-специално обезсилват се ex lege за в бъдеще жилищните компенсаторни записи, които са ценни книжа и се отчуждава частна собственост, без в същото време някои от притежателите им да получават обезщетение.Производството по делото е във фазата по решаване на въпросите относно допустимостта на искането. То е направено от орган, който има право да сезира Конституционния съд (чл. 150, ал. 1 от Конституцията). Съдът е компетентен да се произнесе по него, тъй като предметът му, съгласно чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията, е установяването на противоконституционност на разпоредби на закон. Конституционният съд не е бил сезиран с искане и не се е произнасял с решение или с определение по същия въпрос, който поставя в случая главният прокурор (чл. 21, ал. 5 от Закона за Конституционния съд).Конституционният съд констатира, че искането съдържа необходимите реквизити, които поставят във връзка с неговото сезиране Конституцията, Законът за Конституционния съд и Правилникът за организацията и дейността на Конституционния съд.Ето защо Конституционният съд приема, че искането е допустимо и може да го разглежда по същество.Предвид предмета на направеното искане съдът счита, че като заинтересовани страни по делото трябва да бъдат конституирани Народното събрание, Министерският съвет, министърът на финансите, министърът на регионалното развитие и благоустройството, Националният компенсаторен жилищен фонд, омбудсманът на Република България, Сдружението на притежателите на компенсационни инструменти.По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията и чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционния съд, Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

1. Допуска за разглеждане по същество искането на главния прокурор за установяване противоконституционността на чл. 2 от Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (обн., ДВ, бр. 82 от 1991 г., изм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.); на § 7, т. 1 в частта относно чл. 7, ал. 3, на § 10, на § 11, ал. 3 и на § 12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (обн., ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.).2. Конституира като заинтересовани страни по делото Народното събрание, Министерския съвет, министъра на финансите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, Националния компенсаторен жилищен фонд, омбудсмана на Република България, Сдружението на притежателите на компенсационни инструменти.Препис от определението да се изпрати на вносителя на искането и на заинтересованите страни, като им се предоставя възможност в 20-дневен срок да представят писмени становища по делото.

 


Председател: Румен Янков