Докладчик
Владислав Славов
Подател на искането
главния прокурор на Република България

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 126, ал. 2 от Конституцията в смисъл: от текста на посочената разпоредба може ли да се направи извод, че в конституционните правомощия на главния прокурор се включват правомощията да отменя, да изменя и да спира изпълнението на актове на всички прокурори, административни ръководители на прокуратури и заместници на административни ръководители, да им дава задължителни писмени указания и да извършва действия от тяхната компетентност. И още: кои са административните ръководители на Върховната касационна прокуратура и на Върховната административна прокуратура и могат ли тези ръководители да отменят, да изменят и да спират изпълнението на актовете на всички прокурори в ръководената от тях съответна Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура, да им дават задължителни писмени указания и да извършват действия от тяхна компетентност.

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение, приключващо дело: