Докладчик
Людмил Нейков
Подател на искането
52 народни представители от XXXIX Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 9, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда в частта й относно израза „…с изключение на сключените приватизационни договори до 1 февруари 1999 г…“

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:

Решение - 2

Отхвърля искането на 52 народни представители от ХХХІХ Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 9, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр.91/2002 г.), в частта относно израза “… с изключение на сключените приватизационни договори до 1 февруари 1999г….”