Докладчик
Емилия Друмева
Подател на искането
група (49) народни представтели от 40-то Народно събрание

Предмет на искането

установяване противоконституционност на 167;167; 6, 7, 25, 26, 29, 31-36, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 51, 57, 74, 83, 86, 91, 94, 108 и 110-113 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 33 от 30.04.2009)

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:

Решение - 5

Отхвърля искането на 49 народни представители за установяване противоконституционността на чл. 38, чл. 42, ал. 4, чл. 136, 138, 147, 148 - 153; 163 - 165, чл. 167, ал. 1, чл. 170, 172, 178, чл. 189, ал. 1, чл. 209, ал. 2, чл. 297, ал. 3, чл. 327, 338, чл. 340, ал. 2, чл. 357, 365 и 401 от Закона за съдебната власт в редакция след измененията, осъществени съответно с параграфи 6, 7, 25, 26, 29, 31 - 36, 39 - 41, 43, 44, 46, 48, 51, 57, 74, 83, 86, 91, 94 и 108 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 33 от 2009 г.), както и на параграфи 111 - 113 от преходните и заключителните разпоредби на същия изменителен закон.