Докладчик
Георги Петканов
Подател на искането
51 народни представители от 40-то Народно събрание

Предмет на искането

установяване на противоконституционност на чл. 47а, чл. 48, ал. 3, 4 и 5 от Закона за електронните съобщения, на 167; 77 от Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения и 167; 23 от Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията

становище на заинтересувана страна:
особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 3

Практическото приложение на оспорената норма води до определяне със законодателен акт на конкретни предприятия, които ще предоставят опорна мрежа под наем на бъдещите мултиплекс оператори, без последните да имат възможност да изграждат собствени мрежи за пренос. Това е предпоставка за злоупотреба с монополно положение.