Докладчик
Георги Петканов
Подател на искането
51 народни представители от 40-то Народно събрание

Предмет на искането

установяване на противоконституционност на чл. 47а, чл. 48, ал. 3, 4 и 5 от Закона за електронните съобщения, на 167; 77 от Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения и 167; 23 от Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:

Решение - 3

Обявява за противоконституционни чл. 48, ал. 5 от Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; редакция, бр. 17 от 2009 г.), създаден с § 10 от Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, и § 5а, ал. 1 в частта му “една” и “едно”, като отхвърля искането в останалата част на този текст, създаден с § 77 от Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (редакция, ДВ, бр. 17 от 2009 г.).

Отхвърля искането на 51 народни представители от 40-то Народно събрание за обявяване за противоконституционни чл. 47а, чл. 48, ал. 3 и 4, § 5, § 5б, § 5в и § 5г от същия закон, както и чл. 116и от Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; редакция, ДВ, бр. 14 от 2009 г.).