Вид на акта
Определение
Дата
16-04-2009 г.
Към дело

Определение

София, 16 април 2009г.

Конституционният съд в състав:

Председател:

Румен Янков

Членове:

Васил Гоцев
Димитър Токушев
Людмил Нейков
Благовест Пунев
Емилия Друмева
Пламен Киров
Владислав Славов
Красен Стойчев
Евгени Танчев
Снежана Начева
Георги Петканов

при участието на секретар-протоколиста Силвия Василева разгледа в закрито заседание на 16 април 2009 г. конституционни дела № 2/2009 г. и № 3/2009 г., докладвани от съдията Георги Петканов.Конституционно дело № 2/2009 г. е образувано на 2 април 2009 г. по искане на 48 народни представители от 40-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 47а, ал. 2 и чл. 48, ал. 3 и ал. 5 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) в редакцията след изменението и допълнението на същия закон - ДВ, бр. 17 от 2009 г. и на чл. 116и, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) в редакцията след изменението и допълнението му - ДВ, бр. 14 от 2009 г.В мотивите на искането се твърди, че тези разпоредби противоречат на чл. 19, ал. 1, 2 и 3 от Конституцията, тъй като се въвежда забрана за радио- и телевизионните оператори и свързаните с тях лица да получават разрешение за ползване на ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване.На 03.04.2009 г. Конституционният съд е сезиран с друго искане и е образувано к. д. № 3 от 2009 г., с което също е оспорена конституционността на чл. 47а и чл. 48, ал. 3, 4 и 5 ЗЕС, както и създаването на нов чл. 116и ЗРТ. Освен това, се прави още едно искане, а именно - обявяване за противоконституционна разпоредбата на § 77 от Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗИДЗЕС, ДВ, бр. 17 от 2009 г.), с която е изменен текста на § 5 и са създадени нови § 5а, § 5б, § 5в и § 5г в преходните и заключителните разпоредби на закона, като противоречащи на чл. 19, ал. 2 и чл. 41, ал. 1 от Конституцията.Конституционният съд смята, че поради сходството на предмета на двете дела, к. д. № 2/2009 г., следва да бъде присъединено към к. д. № 3/2009 г. за съвместно разглеждане и решаване.Исканията по к. д. № 2/2009 г. и к. д. № 3/2009 г. са направени от оправомощени субекти по чл. 150, ал. 1 от Конституцията, отговарящи на изискванията за този колективен искател - най-малко 1/5 от народните представители.Конституционният съд констатира, че исканията, направени пред него имат за предмет установяване на противоконституционност на разпоредби на закони, обнародвани в ДВ на 20.02.2009 г. и в ДВ на 06.03.2009 г., което означава, че въпросът е от компетентността на Конституционния съд - чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията. Исканията са направени след обнародването на законите, съгласно чл. 17, ал. 2 от Закона за Конституционния съд.Следователно, направени са от оправомощени за това субекти, в допустимо за това време, по въпроси от компетентността на Конституционния съд, по които не се е произнасял и исканията могат да бъдат разгледани по същество.Конституционният съд намира, че трябва да бъдат конституирани като заинтересувани страни по делото, Народното събрание, Министерският съвет, министърът на транспорта, министърът по европейските въпроси, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, Съветът за електронни медии, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на конкуренцията и Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори.По тези съображения и на основание чл. 19, ал. 1 от ЗКС и чл. 22, ал. 3 от ПОДКС, Конституционният съд

ОПРЕДЕЛИ:

Присъединява к. д. № 2/2009 г. към к. д. № 3/2009 г. за съвместно разглеждане и решаване.Допуска за разглеждане по същество исканията на народните представители от 40-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 47а и чл. 48, ал. 3, 4 и 5 ЗЕС, ДВ, бр. 17 от 2009 г., и на § 77 от Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗИДЗЕС), с която е изменен текста на § 5 и са създадени нови § 5а, § 5б, § 5в и § 5г в преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗЕС, ДВ, бр. 17 от 2009 г., както и на чл. 116и ЗРТ, ДВ, бр. 14 от 2009 г.Конституира като заинтересувани страни по делото Народното събрание, Министерския съвет, министъра на транспорта, министъра по европейските въпроси, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, Съвета за електронни медии, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на конкуренцията и Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори.Преписи от исканията и от определението да се изпратят на заинтересуваните страни, като им се съобщи, че в 20-дневен срок могат да представят писмени становища.Препис от определението да се изпрати и на вносителите, като им се съобщи, че в същия срок могат да изложат допълнителни съображения.

 


Председател: Румен Янков