Докладчик
Георги Марков
Подател на искането
Главен прокурор на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 6, ал.6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, създадена с § 33, т.1, б. „в“ от Закона за изменение и допълнение на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 26

Конституционният съд е имал вече възможност да се произнесе, че реституцията на имущества не е уредена в Конституцията - Решение № 15/1998 г. по к.д. № 12/1998 г. Тя не може да бъде третирана като основно право на гражданите или пряко задължение на държавата, произтичащо от основния закон. Дали да бъде проведена и в каква форма, както и за какви имоти, са въпроси на законодателна преценка на целесъобразност, разбира се, в рамките на принципите и изискванията на Конституцията. Твърдението на главния прокурор, че се отчуждава принудително собственост, не може да бъде споделено. Въпросната разпоредба няма обратно действие и не се отнася за обезщетени вече собственици, а действа занапред и урежда бъдещото обезщетяване на правоимащите след приемането й.