Докладчик
Тодор Тодоров
Подател на искането
48 народни представители от XXXVIII Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Решение за вземане на акт от международни конвенции, протоколи и препоръки на Международната организация на труда

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 25

Основният закон на Република България не изключва правото на парламента да "приема за сведение и взема акт от международни конвенции, протоколи и препоръки" с решение. Правото на Народното събрание да се произнася с решение в конкретния случай е упражнено в неговата функционална връзка с изпълнението на международни задължения за българската държава по силата на Устава на Международната организация на труда конвенциите и препоръките, приети от Международната конференция на труда. Конституционният съд в своите решения последователно се придържа към становището, че при преценката за конституционосъобразност на процедурата при гласуване и приемане на актовете на Народното събрание Конституционният съд изхожда от данните в стенографските протоколи за заседанията на Народното събрание. Той не може да открива производство по тяхното оспорване.