Вид на акта
особено мнение и становище по решение
Дата
29-09-1998 г.
Към дело
22/1998


Особено мнение на съдията Александър Арабаджиев

Подписал съм с особено мнение Решение № 25 от 29 септември 1998 г. по к.д. № 22/1998 г. единствено поради несъгласието ми относно приетото от Конституционния съд (КС) във връзка с процедурата на гласуването при взимането на оспореното решение на Народното събрание.

В това отношение изцяло препращам към особеното мнение, с което съм подписал Решение № 18 от 5 октомври 1995 г. по к.д. № 11/1998 г. (РОКС 1995, с.210) и развитите в него съображения, както и на посочените там предходни становища в същия смисъл. Не намирам основания да се откажа от застъпваното досега разбиране по въпроса за валидно участие в заседание на Народното събрание, изразяващо се във физическо присъствие в залата на парламента, но съпроводено с отказ да се вземе участие в гласуването.

Щом като общият брой на взелите участие в гласуването е по-малък от половината на всички народни представители, не може да се счита, че изискването на чл.81, ал.1 от Конституцията е спазено. Съдържащите се в решението на КС съображения, основани на определени фактически обстоятелства, с оглед на които е направен извод, че е налице злоупотреба с правото на искане пред КС, не са в състояние да променят становището ми по принципния въпрос. От друга страна, струва си да се постави на обсъждане и въпросът, дали злоупотребата с правото на искане, ако бъде установена, не води по-скоро до недопустимост на искането.