Докладчик
Георги Марков
Подател на искането
Главен прокурор на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на някои разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност (ДВ, бр.51/97 г.) и от Закона за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност (ДВ, бр.111/97 г.)

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 19

Право на Народното събрание е да реши определена категория лица при определени условия да не се регистрират по глава трета от Закона за данъка върху добавената стойност. С това законодателно решение не се нарушават конституционни принципи, вкл. и разпоредбата на чл.19, ал.2 от основния закон. Създаването на еднакви правни условия за стопанска дейност не означава еднакъв данъчен режим за всички, които извършват стопанска дейност, сделки и услуги, предвид чл.60, ал.2 от Конституцията. В зависимост от характера и предмета на сделката и услугата и достигането на определен размер на оборота на парични средства от съответната стопанска дейност законодателят е в правото си да определи субектите, подлежащи на данъчна регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност. Дали да се приеме правото на доброволна регистрация по ЗДДС или не, е въпрос, който суверенно се решава от законодателния орган.