Докладчик
Красен Стойчев
Подател на искането
петчленен състав на Върховния административен съд

Предмет на искането

установяване противоконституционността на 167;167; 128, 130, 131, 132 и 133 от Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по друго определение:

Решение - 6

Правораздаването е дейност, насочена към произнасяне по правни спорове след съответно сезиране, при която се спазват правила на състезателност в условия на независимост и самостоятелност на решаването. Като изпълнява предоставеното й от закона правомощие да се произнася по законосъобразността на решенията, действията и бездействията на възложителните на обществени поръчки, Комисията за защита на конкуренцията(КЗК) осъществява правораздавателна дейност, но това не е противоконституционно, защото решението й не е окончателно, а подлежи на обжалване пред съд.