Докладчик
Георги Марков
Подател на искането
50 народни представители от XXXVIII Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на следните разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност: § 1, § 2, § 5, § 9, § 19 в частта, с която са създадени нови ал.4 и 5 в § 5 от преходните разпоредби на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, § 20 в частта относно изменението на § 6 от преходните разпоредби на ЗННД

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 5

1. Законът за изменение и допълнение на Закона за нотариусите е приет с две гласувания, извършени на две отделни заседания, което е в пълно съответствие с изискванията на чл.88, ал.1, изр.първо от Конституцията. Евентуалното нарушаване на процедурни правила, непредвидени в Конституцията, а в ПОДНС, не водят до нейното нарушаване. Обстоятелството, че самият ПОДНС подлежи на контрол за конституционосъобразност, показва, че неспазването му не може да бъде приравнено с нарушаване на Конституцията. 2.Първото общо събрание на Нотариалната камара по § 5, ал.5 от преходните разпоредби на Закона за нотариусите и нотариалната дейност всъщност ще е "първо" след провеждането на първия конкурс за нотариуси. Дотогава избраните органи на Нотариалната камара остават лигитимни и изпълняват функциите си. 3.В рамките на своята компетентност законодателният орган е решил да се проведе конкурс, в който да участват и лицата, които са заварени от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и са изпълнявали нотариални функции към този момент. Това законодателно решение е в съответствие с принципите на правовата държава, равенството на гражданите и свободен избор на професия - чл.4, ал.1, чл.6 и чл.48, ал.3 от Конституцията. 4.Конституционният съд констатира, че преди да се произнесе с решение по съществото на делото е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ДВ, бр.24/98 г.), с който са извършени изменения в § 5, ал.5 и в § 6 от преходните разпоредби на същия. Тези изменения не променят същността и съдържанието на въпросните разпоредби в редакцията им, създадена с § 19 и § 20 ЗИДЗН (ДВ, бр.123/97 г.). С оглед на това настоящото конституционно дело не е загубило своя предмет и съдът следва да се произнесе с решение по същество.