Докладчик
Георги Марков
Подател на искането
Главния прокурор на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл.197; чл.198; чл.199 и чл.200 от Закона за съдебната власт в частта им, отнасяща се до обособяване на фонд „Съдебни сгради“ към Министерството на правосъдието

образуване на дело:
определение, приключващо дело: