Докладчик
Николай Павлов
Подател на искането
Група народни представители

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 5 и чл. 23 от Закона за сделките с валутни ценности и валутен контрол.

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 6

Правото на собственост на българските граждани е основно конституционно право, защитено в чл.26, ал.1 от Конституцията, независимо от тяхното местонахождение. Ограничаването на едно от основните правомощия на собственика, български гражданин - да се разпорежда със своето право на собственост, е по същество посегателство върху това право и води до намаляване на неговия обем. Държавата в лицето на Министерството на финансите не може да се намесва в гражданския оборот и да диктува условията на една сделка, включително и това, с кого тя да бъде сключена.