Докладчик
Димитър Гочев
Подател на искането
Група народни представители

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Закона за изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собствеността на одържавени недвижими имоти.

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 20

Правото на собственост е основно човешко право, защитено от Конституцията. То е обект на защита и от Европейската конвенция за защита на правата на човека - Първи допълнителен протокол. То не може да бъде ограничавано в полза на заварените наематели. Правата на заварените наематели не могат да бъдат конституционноправен критерий, съпоставени с конституционно и международноправно защитеното право на собственост. Тези права са по едно създадено по административен ред правоотношение с държавата, респективно общината. Изпълнението на задълженията им към тях не може да стане за сметка на правата на собствениците. Упражняване на правото на собственост, защитено от съдебното решение, не може да се поставя в зависимост от волята на общинската администрация. С отмяната на чл.7 отпадат основанията за нищожност, които при основателен иск са били налице при сключването на договора. Това налага извода, че с отменителната разпоредба се стига до отнемане на възможността да се защити правото на собственост.Затова разпоредбата противоречи на Конституцията. Основно човешко и конституционно право е правото на защита, когато са нарушени или застрашени негови права и законни интереси. Правото на съдебна защита се реализира чрез съдебните органи. Всеки има право за потърси защита от съда на твърдяното от него право. С разпоредбата за прекратяване на висящите дела по чл.7 от Закона за възстановяване на собствеността на одържавени недвижими имоти се накърнява правото на защита не само на ищците, но и на ответниците по тях.