Докладчик
Цанко Хаджистойчев
Подател на искането
50 народни представители от 37-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Закона за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на превантивната дейност за предотвратяване и намаляване на последствията от промишлени аварии, катастрофи и стихийни бедствия и ликвидирането на последствията от тях

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:
особено мнение по друго определение:

Решение - 18

Компютърните данни служат, за да се установи резултатът от гласуването. От тях не могат да се правят констатации и изводи за кворума. Това е така, защото те дават броя на гласувалите, а не броя на присъстващите в залата народни представители, някои от които може да не са гласували. При преценката за конституционосъобразността на процедурата при гласуване и приемане на актовете на Народното събрание съдът изхожда от данните в стенографските протоколи за заседанията на Народното събрание. Той не може да открива производство по тяхното оспорване. Стенографските протоколи са официални документи и имат доказателствена сила за отразените в тях изявления, обстоятелства и констатации, вкл. за броя на присъстващите народни представители (кворум), за броя на гласувалите "за", "против" или "въздържали се " и пр., които констатации могат да бъдат правени само от Народното събрание. Със силата на официален документ на Народното събрание, който, както се посочи, не е бил оспорен и не подлежи на оспорване пред Конституционния съд, стенографският протокол доказва, че ратификационният закон е бил приет при наличието на кворум.