Докладчик
Георги Ангелов
Подател на искането
51 народни представители от 42-то Народно събрание

Предмет на искането

обявяване противоконституционност на Решение на 42-то Народното събрание от 04.07.2013 г. (обн. ДВ, бр. 60 от 2013 г.), за предсрочно прекратяване мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса Пламен Цеков, на основание чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона за здравното осигуряване

становище на заинтересувана страна:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 15

Искането е отхвърлено, тъй като не се постига изискуемото от чл. 151, ал. 1 от Конституцията мнозинство.