Докладчик
Георги Ангелов
Подател на искането
51 народни представители от 42-то Народно събрание

Предмет на искането

обявяване противоконституционност на Решение на 42-то Народното събрание от 04.07.2013 г. (обн. ДВ, бр. 60 от 2013 г.), за предсрочно прекратяване мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса Пламен Цеков, на основание чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона за здравното осигуряване

образуване на дело:
определение по допустимост:
становище на заинтересувана страна:

Решение - 15

Искането е отхвърлено, тъй като не се постига изискуемото от чл. 151, ал. 1 от Конституцията мнозинство.