Вид на акта
Определение
Дата
24-09-2013 г.
Към дело
19/2013

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
София, 24 септември 2013 г.
по конституционно дело № 19 от 2013 г., съдия докладчик Георги Ангелов

Конституционният съд в състав: Председател:Димитър Токушев и Членове: Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Цанка Цанкова, Румен Ненов, Кети Маркова, Георги Ангелов, Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, при участието на секретар-протоколиста Милка Бонева разгледа в закрито заседание на 24.09. 2013 г. конституционно дело № 19 /2013 г., докладвано от съдията Георги Ангелов.
Делото е образувано на 9.07.2013 г. по искане на 51 народни представители от 42-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 4.07.2013 г. за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса Пламен Цеков на основание чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона за здравното осигуряване (обнародвано, ДВ, бр. 60 от 6.07.2013 г.).
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2, предл. 2 от Конституцията на Република България във фазата по допустимостта на искането.
Искането е направено след обнародване на решението от повече от една пета от народните представители, които са оправомощен субект на инициатива съгласно чл. 150, ал. 1, предл. 1 от Конституцията. Вносителите считат, че оспореното решение противоречи на принципа на мандатността, заложен в Конституцията и на разпоредбата на чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона за здравното осигуряване поради липсата на конкретни, следователно и системни, нарушения, които да са основание за предсрочното прекратяване на мандата.
Произнасянето по искането е в правомощията на Конституционния съд. Искането притежава реквизитите, изискуеми се от чл. 17, ал. 1 и 2 от Закона за Конституционен съд и чл. 18, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Конституционния съд. По него не е постановявано решение, нито определение за недопустимостта му, поради което следва да се разгледа по същество.
Като заинтересувани страни следва да се конституират Народното събрание, Министерският съвет, министърът на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Българският лекарски съюз, Българският зъболекарски съюз и Пламен Цеков.
Воден от това и на осн. чл. 19 от Закона за Конституционен съд съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА за разглеждане по същество искането на 51 народни представители от 42-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 4.07.2013 г. за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса Пламен Цеков на основание чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона за здравното осигуряване.
КОНСТИТУИРА като заинтересувани страни Народното събрание, Министерския съвет, министъра на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз и Пламен Цеков.
Да се изиска от Народното събрание препис от стенограмата на заседанието на Комисията по здравеопазване във връзка с предсрочното прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса Пламен Цеков.
Преписи от искането и от определението да се изпратят на заинтересуваните страни с указание, че в 14-дневен срок от получаването могат да представят писмени становища.
Препис да се изпрати и на вносителите с указание, че в 14-дневен срок могат да представят допълнителни съображения.

Председател: Димитър Токушев