Докладчик
Димитър Гочев
Подател на искането
48 народни представители от 37-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Закона за изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти, приет от 37-ото НС на 9 февруари 1995 г.

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:

Решение - 9

Недопустимо от гледна точка на чл.17, ал.3 от Конституцията е, когато собствеността е вече възстановена, с нов закон да се продължава срокът на временни ограничения или да се създават нови ограничения. От конституционноправна гледна точка е недопустимо собствениците да бъдат поставени в различно положение по отношение на материалноправните основания за разглеждане на иска като тези, чиито искове все още не са решени поради различни причини, ще са в по-тежко положение за защита на собствеността. Срокът по чл.7 е преклузивен. Исковете са вече предявени или поради пропускане на срока са преклудирани. Не може след изтичането му да се въвеждат нови изисквания. Нарушение на чл.17, ал.1 от Конституцията е поставянето на изискване решението по уважен иск за собственост да не се изпълнява, докато не се изплатят суми от трети лица. В случаите, когато се обявява за противоконституционен закон, с който се изменя и отменя действащ закон, последният възстановява действието си в редакцията преди изменението от влизането в сила на решението на Конституционния съд.