Докладчик
Стефка Стоева
Подател на искането
Търговска колегия на Върховния касационен съд

Предмет на искането

обявяване противоконституционност на 167; 14, ал. 1, ал. 2 и 167; 15 от ПЗР на ЗИД на Търговския закон

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 4

Процесуална разпоредба, с която при облекчен режим се предоставя правна възможност, чието използване зависи единствено от волята на правоимащия, не е противоконституционна. Конституцията не допуска ретроактивно действие на закона само когато е насочено към ограничаване на придобити права или създаване на задължения за минало време, но не и когато се предоставят нови права. Принципът на равенството на гражданите пред закона и изискването за осигуряване на еднакви правни условия за стопанска дейност не се накърняват, когато, при спазване на изричната забрана за дискриминация, законодателят на основата на определен критерий въведе диференциран регламент за отделна група правни субекти.