Вид на акта
Определение
Дата
02-04-2024 г.
Към дело

Определение №4

София, 02 април 2024г.

(Обн., ДВ, бр. 30 от 5.04.2024г.)

Конституционният съд в състав:

Председател:

Павлина Панова

Членове:

Мариана Карагьозова-Финкова
Красимир Влахов
Константин Пенчев
Янаки Стоилов
Филип Димитров
Соня Янкуловa
Таня Райковска
Борислав Белазелков
Надежда Джелепова
Десислава Атанасова
Атанас Семов

 

при участието на секретар-протоколиста Росица Симова разгледа в закрито заседание на 02.04.2024 г. конституционно дело №10 от 2024 г., докладвано от съдия Атанас Семов.

Конституционното производство е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България във фазата на произнасяне по допустимостта на искането на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционен съд (ЗКС).

Конституционното дело е образувано на 28 февруари 2024 г. по искане на 48 народни представители от 49-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 5, 6, 8 – 49, 106 и 107 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (обн. ДВ, бр. 108 от 30.12.2023 г.). В искането се излагат съображения за противоречие с чл. 4, ал. 1; чл. 8; чл. 62, ал. 1; чл. 84, т. 2 и чл. 87, ал. 2 от Конституцията.

Конституционният съд, за да се произнесе по допустимостта на искането, съобрази следното:

Актът, с който Народното събрание приема бюджета на държавата за съответната година, макар да се отличава с особености, е закон. Той подлежи на контрол за конституционност на общо основание по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията като всеки друг закон, приет от парламента при осъществяването на законодателната власт въз основа на чл. 62, ал. 1 от Основния закон. Разпоредбата на чл. 150, ал. 1 от Конституцията дава право да сезират Конституционния съд на най-малко една пета от народните представители, което означава, че за да е валидно, искането трябва да бъде подписано от най-малко 48 народни представители. На 28 февруари 2024 г. в Конституционния съд е внесено искане, подписано от 48 народни представители от 49-ото Народно събрание. На 14 март 2024 г. в Конституционния съд е внесено уведомление от трима от тези народни представители, с което „информират, че оттеглят изразеното си волеизявление, обективирано чрез личните им подписи, от искането“. Предвид този факт Съдът установява, че трима от 48-те народни представители са оттеглили подписите си под искане за установяване на противоконституционност на разпоредби от приет от обикновено Народно събрание закон, поради което искането се подкрепя от само 45 народни представители. Съдът потвърждава разбирането си (Определение №1 от 24.02.1994 г. по к.д. №21/1993 г.; Определение №6 от 29.10.1996 г. по к.д. №23/1996 г. и др.), че в подобна хипотеза не е налице сезиране от оправомощен субект на инициатива съгласно чл. 150, ал. 1 от Конституцията, поради което производството следва да бъде прекратено.

 

 

 

По изложените съображения и на основание чл. 19, ал. 1 и 2 ЗКС, Конституционният съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Прекратява производството по конституционно дело №10/2024 г.

Връща искането на народните представители.

 

 

 


Председател: Павлина Панова