Вид на акта
Определение
Дата
19-09-2023 г.
Към дело
13/2023

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

София, 19 септември 2023 г.

 

Конституционният съд в състав:

 

                                   Председател: Павлина Панова

                                          Членове: Мариана Карагьозова-Финкова      Атанас Семов

                                                          Константин Пенчев                          Красимир Влахов

                                                          Филип Димитров                              Янаки Стоилов

                                                          Таня Райковска                                  Соня Янкулова

                                                          Надежда Джелепова                      

 

при участието на секретар-протоколиста Десислава Пенкова разгледа в закрито заседание на 19.09.2023 г. конституционно дело №13/2023 г., докладвано от съдия Соня Янкулова.

 

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България.

С определение от 24.07.2023 г. Конституционният съд допусна до разглеждане по същество искането на 49 народни представители от 49-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение по Предложение за произвеждане на национален референдум, внесено от Инициативен комитет на 7 април 2023 г. в Народното събрание, прието от Народното събрание на 07.07.2023 г. (обн. ДВ бр. 60 от 14.07.2023 г.).

С определението Съдът изиска от Народното събрание:

– заверено копие на пълния протокол от заседанието на Комисията по правни въпроси от 05.07.2023 г., когато е обсъждано предложението за произвеждане на национален референдум, рег. №ПГ-48-339-01-2, внесено от Инициативен комитет на граждани на 07 април 2023 г.;

– заверено копие на проекта за решение на Народното събрание, приет от Комисията по правни въпроси, относно предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 година?“, ПГ-48-339-01-2, внесено от Инициативен комитет на граждани на 7 април 2023 г.;

– заверено копие на стенографския протокол от пленарното заседание на Народното събрание от 07.07.2023 г. по точката от дневния ред „Предложение за произвеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте българският лев да бъде единствената официална валута в България до 2043 година?“;

– заверено копие на приетото от Народното събрание на 07.07.2023 г. решение по въпроса за произвеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 година?“, както е изчетено, обсъдено, предложено и подложено на гласуване от председателстващия пленарното заседание на Народното събрание, ведно с резултата от гласуването на така изчетения текст;

– заверено копие на прието от Народното събрание на 07.07.2023 г. решение по въпроса за произвеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 година?“, както е изпратено подписано от председателя на Народното събрание за обнародване в Държавен вестник.

На 28.07.2023 г. Народното събрание представи:

– заверено копие на „пълния протокол от заседанието на Комисията по правни въпроси от 05 юли 2023 г.“ по точка 2 от дневния ред: „Обсъждане на предложение за провеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 година?“, ПГ-48-339-01-2, внесено от Инициативен комитет на граждани на 07 април 2023 г.“;

– заверено копие на „Доклад на Комисията по правни въпроси №49-353-03-24 от 7 юли 2023 г. относно предложение за произвеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 година?“, ПГ-48-339-01-2, внесено от Инициативен комитет на граждани на 7 април 2023 г., с приложен проект на решение“;

– заверено копие на стенографския протокол от пленарното заседание на Народното събрание от 07 юли 2023 г. по точката от дневния ред „Предложение за произвеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте българският лев да бъде единствената официална валута в България до 2043 година?“;

– заверено копие на „Решение по Предложение за произвеждане на национален референдум, внесено от Инициативен комитет на 7 април 2023 г., прието от Народното събрание на 7 юли 2023 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2023 г.)“;

Конституционният съд счита, че така представените документи следва да бъдат приети като доказателства по конституционното дело.

Водим от горното и на основание чл. 22, ал. 3 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд, Конституционният съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема като доказателства по делото:

– заверено копие на „пълния протокол от заседанието на Комисията по правни въпроси от 05 юли 2023 г.“ по точка 2 от дневния ред: „Обсъждане на предложение за провеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 година?“, ПГ-48-339-01-2, внесено от Инициативен комитет на граждани на 07 април 2023 г.“;

– заверено копие на „Доклад на Комисията по правни въпроси №49-353-03-24 от 7 юли 2023 г. относно предложение за произвеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 година?“, ПГ-48-339-01-2, внесено от Инициативен комитет на граждани на 7 април 2023 г., с приложен проект на решение“;

– заверено копие на стенографския протокол от пленарното заседание на Народното събрание от 07 юли 2023 г. по точката от дневния ред „Предложение за произвеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте българският лев да бъде единствената официална валута в България до 2043 година?“;

– заверено копие на „Решение по Предложение за произвеждане на национален референдум, внесено от Инициативен комитет на 7 април 2023 г., прието от Народното събрание на 7 юли 2023 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2023 г.)“.

Приетите писмени доказателства да се публикуват на страницата на Съда в интернет по партидата на конституционното дело.

 

 

Председател:

                                                                             Павлина Панова