Вид на акта
Определение
Дата
27-06-2023 г.
Към дело
9/2023

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

София, 27 юни 2023 г.

 

Конституционният съд в състав:

 

Председател: Павлина Панова

   Членове: Мариана Карагьозова-Финкова        Атанас Семов

                              Константин Пенчев                         Красимир Влахов

                              Филип Димитров                             Янаки Стоилов

                              Таня Райковска                                Соня Янкулова

                              Надежда Джелепова

                                    

     при участието на секретар-протоколиста Росица Симова разгледа в закрито заседание на 27 юни 2023 г. конституционно дело № 11/2023 г., докладвано от съдия Атанас Семов.

     Делото е образувано на 16 юни 2023 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за тълкуване на разпоредбата на чл. 130 от Конституцията с оглед отговор на следните въпроси:

     1. Прекратяват ли се с изтичането на мандата по чл. 130, ал. 4 от Конституцията функциите на изборните членове на Висшия съдебен съвет в хипотезата, когато не са избрани нови членове от парламентарната квота, но са избрани нови членове от съдебната квота и са налице всички членове по право по чл. 130, ал. 1, изр. 2 от Конституцията?

     2. Конституционно допустимо ли е започването на изпълнението на функциите на новоизбраните членове на Висшия съдебен съвет от съдебната квота да се постави в зависимост от изпълнението на задължението на Народното събрание за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота?

     3. При наличието на изтекъл мандат по чл. 130, ал. 4 от Конституцията и осъществен нов избор само на част от изборните членове на Висшия съдебен съвет конституционно допустимо ли е и при какви условия избраната част да започне изпълнението на функциите си?

 

     Предметът на това дело разкрива сходство с предмета на конституционно дело № 9/2023 г., образувано на 29 май 2023 г.  по искане на главния прокурор за тълкуване на чл. 130, ал. 4, изр. 1 от Конституцията по въпросите:

     1. Прекратяват ли се функциите на Висшия съдебен съвет с изтичане на мандата по чл.130, ал. 4, изр. 1 от Конституцията на Република България на изборните му членове?

     2. Конституционно допустимо ли е избраните членове от професионалната квота на новия Висш съдебен съвет заедно с членовете по право да формират нов състав на ВСС?

     3. Конституционно допустимо ли е Висш съдебен съвет с изтекъл мандат по чл. 130, ал. 4, изр. 1 от Конституцията на Република България да взема решения, включително по отношение на председателите на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на главния прокурор, както и на всички други административни ръководители в органите на съдебната власт?

     Необходимостта от обединяване на двете дела и разглеждането им в едно производство произтича от факта, че и по двете дела се иска тълкуване на разпоредбата на чл. 130 от Конституцията със значително сходство в предмета на поставените тълкувателни въпроси. Поради това на основание чл. 22, ал. 3 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд конституционно дело № 11/2023 г. следва да бъде присъединено за съвместно разглеждане и решаване към к. д. № 9/2023 г.

     По изложените съображения и на основание чл. 22, ал. 3 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд

 

     Конституционният съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

     Присъединява конституционно дело № 11/2023 г., образувано на 16 юни 2023 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд, към конституционно дело № 9/2023 г., образувано на 29 май 2023 г. по искане на главния прокурор, за съвместно разглеждане и решаване.

     Препис от определението да се изпрати на вносителите на двете искания за сведение.

 

Председател:  Павлина Панова