Вид на акта
Определение
Дата
10-01-2023 г.
Към дело
20/2022

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 София, 10 януари  2023 г.

 

 

Конституционният съд в състав: председател: Павлина Панова, членове: Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда Джелепова, Атанас Семов, Красимир Влахов, Янаки Стоилов, Соня Янкулова при участието на секретар-протоколиста Росица Симова разгледа в закрито заседание на 10 януари 2023 г. конституционно дело № 20 от 2022 г., докладвано от съдия Атанас Семов.

Конституционното производство е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България (Конституцията) и е във фазата на произнасяне по допустимостта на искането по реда на чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционен съд (ЗКС).

Делото е образувано на 24. 11. 2022 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 8, т. 3 от Закона за висшето образование (Обн. ДВ, бр. 112 от 27. 12. 1995 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 23. 12. 2022 г., ЗВО) в частта „държавните”.

Оспорената разпоредба предвижда субсидиране на студенти и осигуряване на стипендии, общежития и столове единствено в държавните висши училища. Разпоредбата е оспорена в частта „държавните”, тъй като оставя извън нейното приложно поле другите висши учебни заведения.

Според омбудсмана тази законодателна уредба не позволява държавата да подкрепя обучението на студентите в частните висши училища, като им осигурява стипендии, с което „се нарушават „конституционното изискване държавата да насърчава образованието“ и „правата, закрепени в чл. 53, ал. 6 като проявления на правото на образование по чл. 53, ал. 2 от Конституцията“. Той подчертава, че Основният закон закрепва задължение за подпомагане на способни ученици и студенти, без да предвижда разграничението им въз основа на вида висше училище – държавно или частно.

Вносителят поддържа също, че приложеният законодателен подход е в противоречие с принципа за равенство на гражданите, конкретизиран в различни конституционни разпоредби (чл. 19, ал. 2 и чл. 121, ал. 1 от Конституцията). В частност приема, че разпоредбата на чл. 8, т. 3 ЗВО в частта „държавните“ засяга равенството на гражданите пред закона, изрично прогласено от чл. 6 от Конституцията.

Омбудсманът заключава, че разпоредбата на чл. 8, т. 3 ЗВО в частта „държавните” противоречи както на чл. 53, ал. 1 и ал. 6, така и на чл. 6 от Основния закон и на това основание иска от Конституционния съд да обяви оспорената част за противоконституционна. Посочва и релевантна международноправна и уредба на правото на образование.

На 30. 11. 2022 г. вносителят прави допълнение към искането, в което приема, че оспорената разпоредба представлява „дискриминационен подход и неравно третиране“ от законодателя не само на учащите в частните висши училища, а и на  студентите в държавни университети, обучаващи се в платена форма на обучение. Омбудсманът обобщава, че е нарушение на Конституцията неравното третиране, при което не се вземат предвид еднакво способностите и необходимостта от равно стимулиране на всички способни студенти, независимо от вида на висшето учебно заведение и формата на обучение в него.

Конституционният съд, за да се произнесе по допустимостта на искането, съобрази следното:

Искането е направено от субект на инициатива по чл. 150, ал. 3 от Конституцията. Предметът на искането е в обхвата на правомощието на омбудсмана да сезира Конституционния съд и цели установяване на противоконституционност на законова разпоредба, за която се твърди, че накърнява изрично прогласени в Основния закон права и свободи на гражданите.

Иска се установяване на противоконституционност на разпоредба от закон, което е правомощие  на Конституционния съд по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията. По същия предмет Конституционният съд не е постановявал решение или определение за недопустимост, поради което не е налице отрицателната процесуална предпоставка по чл. 21, ал. 6 ЗКС.

В съответствие с чл. 17, ал. 1 и 2 ЗКС искането е изготвено в писмена форма, мотивирано е и съдържа реквизитите, изискуеми по чл. 18, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Конституционния съд (ПОДКС).

Конституционният съд приема, че  искането следва  да бъде допуснато за  разглеждане по същество.

Като заинтересувани институции на основание чл. 20а, ал. 1 ПОДКС следва да се конституират: Народното събрание, президентът на Република България, министърът на образованието и науката, министърът на финансите, Върховният касационен съд, Върховният административен съд, Българската академия на науките, Комисията за защита от дискриминация и Висшият адвокатски съвет.

На основание чл. 20а, ал. 2 ПОДКС като заинтересувани неправителствени, съсловни и други организации следва да бъдат поканени да предложат становища по предмета на делото: Съветът на ректорите на висшите училища в Република България, Съюзът на учените в България, Националното представителство на студентските съвети, Българският студентски съюз, Националната студентска конфедерация и Съюзът на юристите в България.

На основание чл. 20а, ал. 3 ПОДКС следва да бъдат поканени да дадат писмено правно мнение по предмета на делото следните изтъкнати специалисти от науката и практиката: проф. д.ю.н. Васил Мръчков, проф. д.ю.н. Цветан Сивков, проф. д-р Благой Видин, проф. д-р Даниел Вълчев, проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Емилия Панайотова, проф. д-р Снежана Начева, доц. д-р Наталия Киселова, доц. д-р Симеон Гройсман, доц. д-р Юрий Кучев, д-р Галина Чернева.

По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията и чл. 19, ал. 1 ЗКС Конституционният съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

Допуска за разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 8, т. 3 в частта „държавните” от Закона за висшето образование (Обн. ДВ, бр. 112 от 27. 12. 1995 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 23. 12. 2022 г.).

Конституира като заинтересувани институции по делото Народното събрание, президента на Република България, министъра на образованието и науката, министъра на финансите, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Българската академия на науките, Комисията за защита от дискриминация и Висшия адвокатски съвет, на които да се изпратят преписи от искането и от определението, като им се дава 30-дневен срок да представят писмени становища по предмета на делото.

Отправя покана да предложат становище по делото до Съвета на ректорите на висшите училища в Република България, Съюза на учените в България, Националното представителство на студентските съвети, Българския студентски съюз, Националната студентска конфедерация и Съюза на юристите в България, на които да се изпратят  преписи от искането и от определението, като им се дава възможност в 30-дневен срок да представят писмени становища по предмета на делото.

Отправя покана да дадат писмено правно мнение до проф. д.ю.н. Васил Мръчков, проф. д.ю.н. Цветан Сивков, проф. д-р Благой Видин, проф. д-р Даниел Вълчев, проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Емилия Панайотова, проф. д-р Снежана Начева, доц. д-р Наталия Киселова, доц. д-р Симеон Гройсман, доц. д-р Юрий Кучев, д-р Галина Чернева, на които да се изпратят преписи от искането и от определението, като им се дава възможност в 30-дневен срок да дадат писмено правно мнение по предмета на делото.

Препис от определението да се изпрати на вносителя на искането, който в 30-дневен срок от получаването може да представи допълнителни съображения.

 

 

Председател:

Павлина Панова