Вид на акта
Определение
Дата
12-07-2022 г.
Към дело

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 4

 

София, 12 юли 2022 г.

                                                                                 (Обн., ДВ, бр. 56 от 19 юли 2022 г.)

 

Конституционният съд в състав: председател – Павлина Панова, членове: Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда Джелепова, Атанас Семов, Красимир Влахов, Янаки Стоилов, Соня Янкулова при участието на секретар-протоколиста Росица Симова разгледа в закрито заседание на дванадесети юли 2022 г. конституционно дело № 11 от 2022 г., докладвано от съдия Красимир Влахов.

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България.

Делото е образувано на 30.05.2022 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на § 17 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБ на РБ за 2022 г.) (обн. ДВ, бр. 18 от 4.03.2022 г., в сила от 1.01.2022 г.) поради противоречие с разпоредбите на чл. 4, ал. 1 и чл. 53, ал. 4 от Конституцията.

Оспорената разпоредба на ЗДБ на РБ за 2022 г. има следното съдържание: „Средствата по чл. 1, ал. 5, ред 2.9. (бел. – за допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на лицата от академичния състав в държавните висши училища в размер на 20 млн. лв.) се предоставят на държавните висши училища като субсидия за издръжка на обучението, над формираната по чл. 91, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование, след привеждането на критериите и показателите в правилниците им за атестиране на академичния състав в съответствие с методика, определена с акт на Министерския съвет, и се разпределят въз основа на получената комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, по професионални направления за всяко висше училище. В срок до 30 април 2022 г. Министерският съвет по предложение на министъра на образованието и науката приема критериите и показателите по изречение първо“.

След сезирането на Конституционния съд, на 30 юни 2022 г. Народното събрание е приело Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 52 от 5.07.2022 г.), с чийто § 18, т. 3 е изменен § 17 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗДБ на РБ за 2022 г. и същият е придобил следното съдържание: „§ 17. Средствата по чл. 1, ал. 5, ред 2.9 се предоставят на държавните висши училища като субсидия за издръжка на обучението над формираната по чл. 91, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование по предложение на министъра на образованието и науката след съгласуване със Съвета на ректорите и национално представителните синдикати“. Законът в тази си част е влязъл в сила от деня на неговото обнародване съгласно § 33 от неговите Преходни и заключителни разпоредби.

Както се е произнасял в подобни случаи при изменение и допълнение на оспорен пред Съда закон (Решение № 9/2018 г. по к. д. № 5/2017 г.; Решение № 14/2018 г. по к. д. № 12/2017 г.; Определение № 2/2018 г. по к. д. № 5/2018 г., Определение № 1/2019 г. по к. д. № 1/2019 г., Определение № 2/2019 г. по к. д. № 11/2018 г., Определение № 2/2020 г. по к. д. № 10/2020 г. и др.), Конституционният съд следва да отклони искането на главния прокурор като недопустимо и да прекрати производството по делото. След изменението разпоредбата на § 17 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗДБ на РБ за 2022 г. има ново съдържание и смисъл, като така се внася нов предмет на делото, какъвто не е поискан от вносителя и с какъвто не е сезиран Конституционният съд. Разглеждането на така изменената разпоредба би означавало Съдът да се самосезира, което е недопустимо.

С оглед горното и в съответствие с разпоредбите на чл. 19 от Закона за Конституционен съд и чл. 22, ал. 3, чл. 25, ал. 2, и чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд, искането на главния прокурор за обявяване на противоконституционност на § 17 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗДБ на РБ за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 18 от 4.03.2022 г., в сила от 1.01.2022 г., изм. бр. 52 от 5.07.2022 г.) следва да бъде отклонено, а производството по конституционно дело № 11/2022 г. – прекратено.

По изложените съображения Конституционният съд

                                        ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТКЛОНЯВА искането на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на § 17 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 18 от 4.03.2022 г., изм. бр. 52 от 5.07.2022 г.).

ПРЕКРАТЯВА производството по конституционно дело № 11/2022 г.

ВРЪЩА искането на вносителя заедно с препис от определението.

 

 

   Председател:  

                         Павлина Панова