Вид на акта
Определение
Дата
17-05-2022 г.
Към дело
7/2022

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

София, 17.05.2022г.

 

Конституционният съд в състав: председател – Павлина Панова, членове –Мариана Карагьозова–Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда Джелепова, Атанас Семов, Красимир Влахов, Янаки Стоилов и Соня Янкулова, при участието на секретар-протоколиста Десислава Пенкова разгледа в закрито заседание на 17 май 2022 г. конституционно дело № 7/2022 г., докладвано от съдията Филип Димитров. 

Производството е по чл.149, ал.1, т.1 от Конституцията във фазата по допустимост. Делото е образувано по искане на Пленума на Върховния административен съд (ВАС) на Република България за задължително тълкуване на разпоредбата на чл.132а, във връзка с чл.1, ал.1 и 2, чл.4, ал.1, чл.8 и чл.117, ал.2  от Конституцията на Република България, като Конституционният съд отговори на въпросите: „Прекратяват ли се с изтичане на мандата им правомощията на главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет или същите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Народното събрание на нов главен инспектор, съответно инспектори? Конституционно допустимо ли е преустановяване за неопределено време на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет поради изтичане на мандата на главния инспектор и инспекторите, и бездействие на Народното събрание, задължено по Конституция да избере главния инспектор и инспекторите?“.

Според вносителя са налице противоречиви тълкувания на текста при приложението му от Висшия съдебен съвет (ВСС) и Инспектората към ВСС.

Посочените от вносителя решения на различни съдебни инстанции  говорят за съществуване на различни тълкувания на споменатите разпоредби.

Искането е направено от субект, оправомощен по силата на чл.150, ал.1 от Конституцията.

Посочената в искането разпоредба не е била предмет на тълкуване от Конституционния съд.

Налице са основания за допускане на искането за разглеждане по същество, като с оглед на поставения конституционен проблем, вторият въпрос се уточнява както следва: „Конституционно допустимо ли е преустановяване за неопределено време на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет поради изтичане на мандата на главния инспектор и инспекторите, и неизбиране на нови от Народното събрание?“.

Предвид предмета на искането Конституционният съд намира за необходимо:

да конституира на основание чл. 20а, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Конституционния съд (ПОДКС) като заинтересувани институции Народното събрание, президента, Министерския съвет, министъра на правосъдието, Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, главния прокурор, Инспектората към Висшия съдебен съвет и Висшия адвокатски съвет,

 да покани на основание чл.20а, ал.2 от ПОДКС да представят становища по искането: Съюза на съдиите в България, Българската съдийска асоциация, Асоциацията на българските административни съдии, Асоциацията на прокурорите в България, Камарата на следователите и Съюза на юристите в България;

да покани на основание чл.20а, ал.3 от ПОДКС да дадат писмено мнение по искането проф. д.ю.н. Васил Мръчков, проф. д-р Даниел Вълчев, проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Пенчо Пенев,  проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Снежана Начева и доц. д-р Наталия Киселова.

По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията Конституционният съд

О П Р Е Д Е Л И:

Допуска за разглеждане по същество искането на Пленума на Върховния административен съд на Република България за даване на задължително тълкуване на уредбата на чл.132а, във връзка с чл.1, ал.1 и 2, чл.4, ал.1, чл.8 и чл.117, ал.2  от Конституцията на Република България, във връзка с отговор на следните въпроси: „Прекратяват ли се с изтичане на мандата им правомощията на главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет или същите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Народното събрание на нов главен инспектор, съответно инспектори? Конституционно допустимо ли е преустановяване за неопределено време на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет поради изтичане на мандата на главния инспектор и инспекторите, и неизбиране на нови от Народното събрание?“.

Конституира като заинтересувани институции Народното събрание, президента, Министерския съвет, министъра на правосъдието, Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, главния прокурор, Инспектората към Висшия съдебен съвет и Висшия адвокатски съвет. Препис от искането и определението да се изпрати на заинтересованите институции, които могат да представят писмени становища в едномесечен срок от получаването му.

Отправя покана до Съюза на съдиите в България, Българската съдийска асоциация, Асоциацията на българските административни съдии, Асоциацията на прокурорите в България, Камарата на следователите и Съюза на юристите в България, които да представят становища по искането в едномесечен срок, като им се изпрати препис от искането и определението.

Отправя покана до проф. д.ю.н. Васил Мръчков, проф. д-р Даниел Вълчев, проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Пенчо Пенев,  проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Снежана Начева и доц. д-р Наталия Киселова да дадат писмено правно мнение по предмета на делото в едномесечен срок, като им се изпрати препис от искането и определението.

Препис от определението да се изпрати на вносителя на искането с указание, че може да представи допълнителни съображения в едномесечен  срок.

  

Председател: Павлина Панова