Вид на акта
Определение
Дата
04-07-2013 г.
Към дело
16/2013

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
София, 4 юли 2013 г.
по конституционно дело № 16/2013 г., докладвано от съдията Румен Ненков

Конституционният съд в състав: Председател: Димитър Токушев, членове: Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анастасов при участието на секретар-протоколиста Мариана Георгиева разгледа в закрито заседание на 4 юли 2013 г. конституционно дело № 16/2013 г., докладвано от съдията Румен Ненков.
Конституционният съд на Република България е сезиран от 96 народни представители от 42-ото Народно събрание на основание чл. 72, ал. 2 във вр. с чл. 72, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 68, ал. 1, пр. 1 от Конституцията на Република България с искане за установяване на настъпила на 14 юни 2013 г. несъвместимост с положението на народен представител на Делян Славчев Пеевски, поради изпълнение на друга държавна служба – председател на Държавна агенция „Национална сигурност”, и предсрочно прекратяване на пълномощията му на народен представител.
Конституционното производство е образувано на 24.06.2013 г. и се намира в първата фаза по решаване на въпросите относно допустимостта на искането.
Вносителите твърдят, че по силата на Решение № 2652-НС от 17.05. 2013 г. на Централната избирателна комисия за обявяване на резултатите от произведените на 12 май 2013 г. парламентарни избори и положената на 21 май 2013 г. клетва Делян Пеевски е придобил положението на народен представител от 42-то Народно събрание. Считат, че на 14 юни 2013 г. с избирането му от Народното събрание за председател на Държавна агенция „Национална сигурност”, полагането на изискуемата по закон клетва и започване на изпълнението на съответните функции е настъпила несъвместимост по смисъла на чл. 68, ал. 1, пр. 1 от Конституцията, която е обусловила предсрочното прекратяване на пълномощията на народния представител. Искат Конституционния съд да установи това като считат, че последвалото оттегляне на подадената пред Народното събрание оставка и отмяната на решението на Народното събрание за избор на председател на ДАНС са без правно значение и не могат да доведат до възстановяване на положението на народен представител.
Според Конституционния съд искането следва да бъде допуснато за разглеждане по същество, защото:
а) Направено е от субект, който по силата на чл. 150, ал. 1 от Конституцията разполага с правомощието да поиска произнасяне по чл. 72, ал. 2 във вр. с чл. 72, ал. 1, т. 3 от Конституцията;
б) Отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл. 17, ал. 1 Закона за Конституционен съд (ЗКС) и чл. 18, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Конституционния съд (ПОДКС).
С оглед на предмета на конституционното производство като заинтересувани лица и институции следва да се конституират Делян Славчев Пеевски, Народното събрание, президентът на Република България, Министерският съвет, Върховният административен съд, Централната избирателна комисия, Българският хелзинкски комитет, Асоциацията „Прозрачност без граници” и Центърът за изследване на демокрацията.
По изложените съображения и на основание чл. 72, ал. 2 във вр. с чл. 72, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 68, ал. 1, пр. 1 от Конституцията, чл. 19, ал. 1 ЗКС и чл. 21, ал. 1, изр. 1 ПОДКС Конституционният съд

ОПРЕДЕЛИ :

ДОПУСКА за разглеждане по същество искането на 96 народни представители от 42-ото Народно събрание за установяване на настъпила на 14 юни 2013 г. несъвместимост с положението на народен представител на Делян Славчев Пеевски, поради изпълнение на друга държавна служба, и предсрочно прекратяване на пълномощията му на народен представител.
Конституира като заинтересувани страни Делян Славчев Пеевски, Народното събрание, президента на Република България, Министерския съвет, Върховния административен съд, Централната избирателна комисия, Българския хелзинкски комитет, Асоциацията „Прозрачност без граници” и Центъра за изследване на демокрацията.
Да се изискат от Народното събрание копия от подадената оставка на Делян Пеевски като народен представител вх. № 354-00-374/14.06.2013 г. и заявлението за нейното оттегляне вх. № 354-00-385/17.06.2013 г.
Преписи от настоящето определение и искането да се изпратят на заинтересуваните страни с указание, че им се предоставя десетдневен срок за представяне на писмени становища.
Препис от определението да се изпрати и на вносителите на искането чрез народния представител Андон Андонов с указание, че в десетдневен срок могат да изложат допълнителни съображения.

Председател: Димитър Токушев