Вид на акта
Определение
Дата
28-03-2013 г.
Към дело

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
София, 28 март 2013 г.
по конституционно дело № 1/2013 г., докладвано от съдията Борис Велчев

Конституционният съд в състав: Председател – Димитър Токушев, членове: Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, при участието на секретар-протоколиста Силвия Василева разгледа в закрито заседание на 28 март 2013 г. конституционно дело № 1/2013 г., докладвано от съдията Борис Велчев.
Производството е образувано на 15.01.2013 година по искане на 58 народни представители от 41-вото Народно събрание. Искането е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията за установяване на противоконституционност на чл. 11, ал. 5, чл. 75, ал. 1 и чл. 76, ал. 2 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ) (обн., ДВ бр. 38/2012 г., Решение № 13 на Конституционния съд на Република България от 2012 г., обн., ДВ, бр. 82/2012, изм. и доп., бр. 102/2012, бр. 103/2012г.).
В искането се поддържа, че разпоредбата на чл. 11, ал. 5 ЗОПДНПИ противоречи на преамбюла (в частта за правовата държава) и на чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Твърди се, че създадената възможност за обжалване на решенията на Комисията за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество пред административните съдилища не само не създава гаранции за защита на гражданите, но и по недопустим начин позволява контролът върху решенията на комисията да се осъществява успоредно от гражданските и административните съдилища. Възможността административният съд да се произнася по процесуалната и материалната законосъобразност на решенията на комисията успоредно с гражданския съд, който да преценява основателността на това решение, е окачествена като “абсурдна”. Според подписалите искането народни представители възможността за успореден двоен съдебен контрол върху актовете на комисията води до правна несигурност и оттук – до противоконституционност поради нарушение с принципа на правовата държава по чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Подчертава се и опасността при предварителните проверки да се навлезе по непозволен начин в правно-защитената сфера на проверяваните или на трети лица.
Народните представители оспорват и конституционосъобразността на чл. 75, ал. 1 и чл. 76, ал. 2 ЗОПДНПИ. В искането им се поддържа, че тези две разпоредби противоречат на принципите на правовата държава по чл. 4, ал. 1 от Конституцията и на правото на защита по чл. 56 от Конституцията. Твърди се, че оспорените разпоредби отнемат правото на защита на засегнати от производството по отнемане на незаконно имущество лица чрез недопускането им до съдебното разглеждане на иска за отнемане на незаконно имущество, предявен от комисията. Народните представители, подписали искането, намират, че този кръг лица (съпруг на проверяваното лице, лице, с което той е във фактическо съжителство и ненавършилите пълнолетие деца) в противоречие с Конституцията са лишени от правото им самостоятелно да установяват законността на източниците на придобитото от тяхно име имущество.
Производството се намира във фазата за проверка на допустимостта по смисъла на чл. 19 от Закона за Конституционен съд (ЗКС).
Искането е допустимо.
То е направено от достатъчен брой народни представители съгласно изискването на чл. 150, ал. 1 от Конституцията.
Направеното искане отговаря на изискванията по чл. 17 ЗКС и чл. 18 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (ПОДКС).
Не са налице основанията по чл. 21, ал. 5 ЗКС.
С оглед на предмета на делото, като заинтересувани страни по смисъла на чл. 21, ал. 1 ПОДКС следва да се конституират президентът на Република България, Министерският съвет, министърът на правосъдието, министърът на вътрешните работи, Върховният касационен съд, Върховният административен съд, главният прокурор, омбудсманът на Република България, Комисията за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито по незаконен начин, Висшият адвокатски съвет, Съюзът на юристите в България, Фондация “Асоциация за европейска интеграция и права на човека”, Фондация „Български адвокати за правата на човека”, Институт “Отворено общество”, Институт за модерна политика, Българският хелзинкски комитет.
Поради изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията и чл. 19, ал. 1 ЗКС Конституционният съд на Република България

ОПРЕДЕЛЕЛИ:

Допуска за разглеждане по същество искането на 58 народни представители от 41-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 11, ал. 5, чл. 75, ал. 1 и чл. 76, ал. 2 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (обн., ДВ бр. 38/2012 г., Решение № 13 на Конституционния съд на Република България, обн., ДВ, бр. 82/2012, изм. и доп., бр. 102/2012, бр. 103/2012).
Конституира като заинтересувани страни по делото президента на Републиката, Министерския съвет, министъра на правосъдието, министъра на вътрешните работи, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, главния прокурор, омбудсмана на Република България, Комисията за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито по незаконен начин, Висшия адвокатски съвет, Съюза на юристите в България, Фондация “Асоциация за европейска интеграция и права на човека”, Фондация “Български адвокати за правата на човека”, Институт “Отворено общество”, Институт за модерна политика, Български хелзинкски комитет.
Преписи от настоящото определение и от искането да се изпратят на съответните заинтересувани страни, които да бъдат уведомени, че им се предоставят двадесет дни за представяне на писмени становища.

Председател: Димитър Токушев