Вид на акта
определение по допустимост
Дата
28-05-2019 г.
Към дело
6/2019

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

София, 28 май 2019 г.

 

 

       

Конституционният съд в състав: Борис Велчев – председател, членове: Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов, Красимир Влахов при участието на секретар-протоколиста Милена Петрова разгледа в закрито заседание на 28 май 2019 г. конституционно дело № 6/2019 г., докладвано от съдията Филип Димитров. 

Делото е образувано на 3.05.2019 г. по искане на омбудсмана за уста-новяване на противоконституционност на чл. 53, ал.5, чл.58, ал.1, чл.70, ал.5, чл.73, ал.1, чл.85, ал.5, чл.88, ал.1 и чл.201, ал.1 от Изборния кодекс (ИК) (обн., ДВ, бр. 19 от 5.03.2014 г.,  изм., ДВ, бр. 34 от 23.04.2019 г.).

   

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията във фазата по допустимост на искането.

Искането е направено след обнародването на оспорените разпоредби.

Формата и реквизитите съответстват на изискванията на чл.17, ал.1, т. 1 и 2 от Закона за Конституционен съд (ЗКС) и на Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (ПОДКС).

По искането не е постановявано решение или определение за недопустимост.

Конституционният съд следва да прецени доколко искането за установяване на противоконституционност по чл.149, ал.1, т.2 от Конституцията е в съответствие с чл. 150, ал.3 от Конституцията.

Оспорената разпоредба на чл.58, ал.1 засяга правото на защита  гарантирано от чл.56 от Конституцията и искането не противоречи на изискванията на чл.150, ал.3 от Конституцията.

 Оспорените разпоредби на чл.53, ал.5, чл.70, ал.5 и чл.85, ал.5 от ИК се отнасят до необходимото мнозинство за взимане на решения от избирателни комисии след отмяна на първоначално тяхно решение от надлежния орган. Доколкото съдържанието на тези решения има пряко отношение към реализацията на избирателните права на гражданите, оспорването на посочените разпоредби от омбудсмана, респективно искането в този смисъл не противоречи на изискванията на чл.150, ал.3 от Конституцията.

Оспорените разпоредби на чл.73, ал.1, чл.88, ал.1 и чл.201, ал.1 от ИК се отнасят до промяна на подсъдността на делата за оспорване актове на избирателни комисии. Въпросът за подсъдността по принцип попада в изключителното поле на законодателя, но доктрината познава съображения, според които мястото на развитие на определени от закона процедури може да се схваща като относимо към гражданските права. Ето защо и в тази си част искането на омбудсмана следва да бъде допуснато за разглеждане по същество.

С оглед на горното произнасянето по искането за обявяване за противоконституционни разпоредбите на чл.53, ал.5, чл.58, ал.1, чл.70, ал.5 и чл.85, ал.5, чл. 73 ал.1, чл.88, ал.1 и чл.201, ал.1 от ИК е в правомощията на Конституционния съд и следва да бъде допуснато за разглеждане.

С оглед предмета на делото и на основание чл. 20а, ал.1 от ПОДКС като заинтересувани страни следва да се конституират президентът, Народното събрание, Министерският съвет, министърът на правосъдието, Върховният административен съд, Върховният касационен съд, главният прокурор, Висшият адвокатски съвет и Централната избирателна комисия.

На основание чл. 20а, ал. 2 от ПОДКС да се отправи покана да предложат писмено становище по делото сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“, „Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация“, Български хелзински комитет, Съюз на юристите в България, Асоциация за европейска интеграция и права на човека, Институт за модерна политика и фондация „Български адвокати за правата на човека“.

Воден от тези съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията и чл.19, ал. 1 от Закона за Конституционен съд, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Допуска за разглеждане по същество искането на омбудсмана за обявяване на противоконституционност на разпоредбите на чл.53, ал.5, чл.58, ал. 1, чл.70, ал.5 и чл.85, ал.5, чл.73, ал.1, чл.88, ал.1 и чл.201, ал.1 от Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19 от 5.03.2014 г.,  изм., ДВ, бр. 34 от 23.04.2019 г.).

Конституира като заинтересувани страни президента, Народното събрание, Министерския съвет, министъра на правосъдието, Върховния административен съд, Върховния касационен съд, главния прокурор, Висшия адвокатски съвет и Централната избирателна комисия.

Отправя покана да предложат писмено становище по делото сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“, „Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация“, Български хелзински комитет, Съюз на юристите в България, Асоциация за европейска интеграция и права на човека, Институт за модерна политика и фондация „Български адвокати за правата на човека“.

Препис от искането и от определението да се изпрати на подателя с указание, че може да представи допълнителни съображения и доказателства в месечен срок и на заинтересуваните страни и поканените неправителствени организации с указание, че могат да представят писмени становища в месечен срок.

 

    Председател: Борис Велчев