Вид на акта
Определение
Дата
09-02-2012 г.
Към дело

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
София, 9 февруари 2012 г.
по конституционно дело № 2 от 2012 г., съдия докладчик Благовест Пунев

Конституционният съд в състав: Председател: Евгени Танчев и членове: Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест Пунев, Красен Стойчев, Георги Петканов, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, при участието на секретар-протоколиста Милена Петрова разгледа в закрито заседание на 9 февруари 2012 г. конституционно дело № 2/2012 г., докладвано от съдията Благовест Пунев.
Производството е по реда на чл. 149, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Конституцията.
Делото е образувано на 30 януари 2012 г. по искане на 55 народни представители от 41-вото Народно събрание. С него се иска да бъде установена противоконституционността и несъответствието с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна, на § 2 и § 3 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ) (обн., ДВ, бр. 7/24.01.2012 г.), с които се изменят чл. 34 и чл. 35 от Кодекса на труда (КТ) и § 21 ЗИДКТ, с който се създава чл. 414а КТ (обн., ДВ, бр. 26 от 1986 г., последно изм., бр. 7/2012 г.).
В искането се поддържа, че оспорените текстове на § 2 и § 3 от ЗИДКТ противоречат на чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията, тъй като въведените с тях нови критерии ограничават свободното сдружаване на гражданите в синдикални организации и съюзи за защита на интересите им в областта на труда и социалното осигуряване, както и правото на работодателите да се сдружават за защита на своите стопански интереси. С посочените разпоредби се ограничава плурализмът и се отива към монополизъм в сдружаването на работници и работодатели, което изключва институционалния диалог между правителство, работници и работодатели като основен елемент на социалната държава. По този начин недопустимо се допуска злоупотреба с права, защото се накърняват права или интереси на други, с което се нарушава и чл. 57, ал. 2 от Конституцията.
Според вносителя на искането оспорените разпоредби не съответстват и на общопризнатите норми на международното право и на международните договори, по които България е страна – Конвенция № 87/1948 г. и Конвенция № 98/1948 г. на МОТ относно правото на синдикално и работодателско сдружаване, Конвенция № 111/586 на МОТ, Хартата на основните права на Европейския съюз, Международния пакт за икономически, социални и културни права, Европейската социална харта и Всеобщата декларация за правата на човека.
В искането се поддържа, че новосъздаденият чл. 414а КТ, който въвежда административна отговорност за работника или служителя, когато предоставя работната си сила без трудов договор – наказание глоба в трикратен размер на личните осигурителни вноски за социално и здравно осигуряване, е противоконституционен. По този начин се нарушава принципът на правовата държава и се санкционират гражданите без да имат вина, тъй като работникът или служителят е по-слабата страна в трудовото правоотношение, вместо държавата чрез своите контролни органи да гарантира спазване на трудовото законодателство и да създаде условията за реализация на правото им на труд – нарушение на чл. 4, ал. 1 и чл. 48 от Конституцията. Поради това се иска от Конституционния съд да обяви § 2, § 3 и § 21 от ЗИДКТ за противоконституционни и несъответстващи на общопризнатите норми на международното право и на международните договори, по които България е страна.
Производството е във фазата по допустимостта на искането.
Съдът констатира, че е сезиран от легитимен субект на инициатива по чл. 150, ал. 1 от Конституцията – повече от изискуемия брой от 1/5 от народните представители от 41-вото Народно събрание. Искането е с предмет установяване противоконституционност на законови разпоредби и несъответствието им с общопризнатите норми на международното право и на международните договори, по които България е страна, което е в правомощията на Конституционния съд по чл. 149, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Конституцията.
При наличие на горната констатация Конституционният съд намира, че искането е допустимо и следва да се допусне разглеждането му по същество. С оглед предмета на конституционното производство Съдът счита, че като заинтересувани страни по делото следва да се конституират Народното събрание, Министерският съвет, министърът на труда и социалната политика, министърът на финансите, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията на труда “Подкрепа”, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска камара, Българската търговско–промишлена палата, Съюзът за стопанска инициатива, Българският съюз на частните предприемачи “Възраждане” и омбудсманът.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Конституцията и чл. 19, ал. 1 от ЗКС Конституционният съд

ОПРЕДЕЛИ:

Допуска за разглеждане по същество искането на 55 народни представители от 41-вото Народно събрание за установяване противоконституционността и несъответствието с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна, на § 2, § 3, с които се изменят чл. 34 и чл. 35 КТ, и § 21 ЗИДКТ (обн., ДВ, бр. 7/26.01.2012 г.), с който се създава нов чл. 414а КТ (обн., ДВ, бр. 26/86 г., последно изм., ДВ, бр. 7/2012 г.).
Конституира като заинтересувани страни по делото Народното събрание, Министерския съвет, министъра на труда и социалната политика, министъра на финансите, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията на труда “Подкрепа”, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Съюза за стопанска инициатива, Българския съюз на частните предприемачи “Възраждане”, омбудсмана.
На конституираните страни да се изпратят преписи от искането и определението с възможност в 20-дневен срок да представят писмени становища и доказателства.
На вносителя да се изпрати препис от определението с възможност да представи доказателства и допълнителни съображения.

Председател: Евгени Танчев