Вид на акта
Определение
Дата
08-11-2018 г.
Към дело

  

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 2

София, 8 ноември 2018 г.

 (Обн. , ДВ, бр. 95 от 16.11.2018 г.)

 

Конституционният съд в състав: Борис Велчев –председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Таня Райковска, при участието на секретар-протоколиста Кристина Енчева разгледа в закрито заседание на 8 ноември 2018 г. конституционно дело № 5 /2018 г., докладвано от съдията  Мариана Карагьозова - Финкова .

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията и чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционен съд (ЗКС).

На 18.03.2018 в Конституционния съд е постъпило искане от главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 5, ал. 1, т. 6, чл. 27, чл. 28 и чл. 29 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД, Обн., ДВ, бр.10 от 30.01.2018 г.) поради противоречието им с принципите на правовата държава (Преамбюл, чл. 4, ал. 1) и с чл. 105, ал. 2 от Конституцията на Република България, и съдът е образувал конституционно дело №5/2018г. По – късно, на същата дата, в Конституционния съд е постъпило искане от президента на Република България да се обявят за противоконституционни разпоредбите на чл. 5, ал. 1, т. 6, чл. 27, чл. 28, чл. 29, § 1, т. 2 относно думите „отделното населено място, обособено като самостоятелна урбанизирана територия - при охрана на урбанизирани територии“, както и свързания с тях § 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД, Обн. ДВ. бр.10 от 30 януари 2018 г.) поради несъответствие с чл. 4, ал. 1, чл. 7, чл. 8, чл. 105, ал. 2, чл. 143, ал. 3 от Конституцията и е образувано конституционно дело №6/2018г.

В закрито заседание, състояло се на 3 юли 2018г., Конституционният съд е допуснал за разглеждане по същество и двете посочени по – горе конституционни дела по реда на тяхното образуване. Водим от констатациите в двете определения по допустимост Конституционният съд е приел, че има сходство в предмета на к.д.№5/2018г. и к.д. №6/2018г. и е присъединил к.д. №6/2018г. към к.д.5/2018г. (т.2 от диспозитива на определението за допускане за разглеждане по същество на к.д.№6/2018г. от 3 юли 2018г.)  за съвместно разглеждане и решаване.

От поканените, на основание чл. 20а, ал.1 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (ПОДКС), заинтересовани институции становище по делото са представили  Министерският съвет, министърът на отбраната, министърът на вътрешните работи, Върховният административен съд, Националната следствена служба и Висшият адвокатски съвет.

От поканените на основание  чл. 20а, ал. 2 ПОДКС неправителствени организации са предложили становище по делото: Съюзът на юристите в България, Камарата на следователите в България, Индустриален Клъстер Сигурност, Българска Камара за Охрана и Сигурност, Съюз на Фирмите за Охрана и Сигурност.

Писмено правно мнение, покана за каквото е отправена до изтъкнати специалисти по предмета на делото по чл.20а, ал.3 ПОДКС, е дадено от  проф. д-р Христо Георгиев и доц. д-р Веселин Вучков .

Оспорените разпоредби от ЗЧОД са обнародвани в ДВ, бр.10 от 30.01.2018 г..

На 24 октомври 2018 г. от 44-ото Народно събрание е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ (ЗИД ЗПП) (Обн., ДВ бр. 92 от 6 ноември 2018г.). С § 5 от преходните и заключителни разпоредби на ЗИД ЗПП са внесени промени в Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД, Обн., ДВ, бр.10 от 30.01.2018 г.), между които е и отмяната на оспорените пред Конституционния съд текстове от същия както следва: с § 5, т.1, б “б“ се отменя т.6 от чл.5, ал.1 от ЗЧОД; с § 5, т.6, се отменят, в глава втора раздел VI на ЗЧОД, чл. 27, 28 и 29; с § 5, т.7, б “а“ и б „б“ в § 1, т.2 от допълнителните разпоредби на ЗЧОД отпада оспореният пред Конституционния съд израз „отделното населено място, обособено като самостоятелна урбанизирана територия - при охрана на урбанизирани територии“ и се отменя т.5 от същия § 1 на ЗЧОД. Посочените промени са обнародвани в ДВ бр. 92 от 6 ноември 2018г.

Предвид изложеното Конституционният съд счита, че отмяната на оспорените разпоредби – предмет на конституционно дело №5 от 2018г. (ведно с присъединено към него к.д.№6/2018г.), води до липса на предмет, както и на правен интерес от разглеждането му по същество. Поради това и в съответствие с разпоредбите на чл.19 ЗКС и чл. 25, ал. 2, и чл. 26, ал. 1 от ПОДКС  исканията на главния прокурор на Република България и на президента на Република България следва да бъдат отклонени, а производството по делото – прекратено.

По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията и чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд Конституционният съд

О П Р Е Д Е Л И:

Отклонява исканията на главния прокурор на Република България и на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 5, ал. 1, т. 6, чл. 27, чл. 28 и чл. 29 и искането на президента за установяване на противоконституционност на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на ЗЧОД относно думите „отделното населено място, обособено като самостоятелна урбанизирана територия - при охрана на урбанизирани територии“, както и на свързания с тях § 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност (Обн., ДВ, бр.10 от 30.01.2018 г., посл.изм. Обн., ДВ бр. 92 от 6 ноември 2018г.).

Прекратява производството по конституционно дело № 5 от 2018 г.

Връща исканията ведно с  препис от определението на вносителите.

 

Председател:  Борис Велчев