Вид на акта
определение по допустимост
Дата
27-06-2017 г.
Към дело
4/2017

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 София, 27 юни 2017 г.

 

  

 

Конституционният съд в състав: Борис Велчев –председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска при участието на секретар-протоколиста Кристина Енчева разгледа в закрито заседание на 27 юни 2017 г. конституционно дело № 4 /2017 г., докладвано от съдията  Георги Ангелов.

 

Постъпило е искане от тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 214, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г., посл. изм. бр. 26 от 28.03.2017 г.).

 

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2, предл. 1 от Конституцията  на Република България във фазата по допустимостта на искането.

 

Искането е направено след обнародване на оспорената разпоредба.

 

Подателят на искането твърди, че тя противоречи на чл. 16, чл. 48 и чл. 51, ал. 1 от Конституцията относно правото на труд и правото на обществено осигуряване, както и на принципите на пропорционалност и правна сигурност, като е изложил мотиви за противоречието.

 

Искането е подадено от  оправомощен по чл. 150, ал. 2 от Конституцията на Република България субект за сезиране на Конституционния съд.

 

Произнасянето по искането е в правомощията на съда. По него не е постановявано решение, нито определение за недопустимостта му. То има изискуемите се от чл. 17, ал. 1 и 2 от Закона за Конституционен съд и чл. 18, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд форма и реквизити и следва да се допусне до разглеждане по същество.

 

Като заинтересувани институции следва да се конституират Народното събрание, Министерският съвет, министърът на вътрешните работи, министърът на труда и социалната политика, министърът на финансите, министърът на правосъдието, Върховният административен съд и Висшият адвокатски съвет.

 

За писмени становища следва да се поканят Националният синдикат на гражданската администрация в МВР, Националният полицейски синдикат, Сдружение „Национален синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец”, Синдикална федерация на служителите в МВР, Сдружение „Синдикат на служителите в МВР”, Сдружение Синдикален алианс „Сигурност” в МВР, Съюзът на юристите в България, Фондация асоциация за европейска интеграция и права на човека, Български адвокати за правата на човека и Българският хелзинкски комитет.

 

За правни мнения следва да се поканят проф. д-р Васил Мръчков, проф. д-р Красимира Средкова, проф. д-р Емил Мингов,  проф. д-р Веселин Вучков, проф. д-р Цветан Сивков и доц. д-р Емилия Панайотова.

 

Воден от това и на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционен съд съдът

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

 

Допуска за разглеждане по същество искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 214, ал. 2 от Закона за министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г., посл. изм. бр. 26 от 28.03.2017 г.).

 

Конституира като заинтересувани институции Народното събрание, Министерския съвет, министъра на вътрешните работи, министъра на труда и социалната политика, министъра на финансите, министъра на правосъдието, Върховния административен съд и Висшия адвокатски съвет.

 

Препис от определението да се изпрати на състава на Върховния административен съд с указание, че в 30-дневен срок може да представи допълнителни съображения по искането си.

 

Преписи от искането и от определението да се изпратят на заинтересуваните институции с указание в 30-дневен срок от получаването им да представят писмени становища.

 

Отправя покана до Националния синдикат на гражданската администрация в МВР, Националния полицейски синдикат, Сдружение „Национален синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец”, Синдикална федерация на служителите в МВР, Сдружение „Синдикат на служителите в МВР” и Сдружение Синдикален алианс „Сигурност” в МВР, Съюза на юристите в България, Фондация асоциация за европейска интеграция и права на човека, Български адвокати за правата на човека и Българския хелзинкски комитет, които в 30-дневен срок могат да представят писмени становища.

 

Отправя покана до проф. д-р Васил Мръчков, проф. д-р Красимира Средкова, проф. д-р Емил Мингов, проф. д-р Веселин Вучков, проф. д-р Цветан Сивков и доц. д-р Емилия Панайотова, които в 30-дневен срок могат да представят писмени правни мнения.

 

Преписи от искането и определението да се изпратят на поканените.

 

 

 

 Председател:  Борис Велчев