Вид на акта
Определение
Дата
21-04-1992 г.
Към дело

Определение

София, 21 април 1992г.

Конституционният съд в състав:

Председател:

Асен Манов

Членове:

Младен Данаилов
Теодор Чипев
Цанко Хаджистойчев
Милена Жабинска
Нено Неновски
Любен Корнезов
Николай Павлов
Пенчо Пенев
Иван Първанов
Александър Арабаджиев

 

в заседание, проведено на 17 април 1992 г., разгледа конституционно дело № 4/1992 г., докладвано от съдиите Теодор Чипев и Цанко Хаджистойчев.

С определение от 9 март 1992 г. Конституционният съд е определил заинтересуваните институции по делото им е дал възможност да представят становища. Постъпили са становища от всички заинтересувани страни с изключение на Отечествения съюз. В становището си КНСБ предявява искане Конституционният съд да отмени определението си от 5 март 1992 г. за съединяване на конституционни дело № 4 и 5 за съвместно разглеждане и решаване по съображения, че съвместното разглеждане на двете дела създава условия да не се вникне достатъчно в специфичните съображения на искането, въз основа на което е образувано конст. дело № 5/1992 г.

Конституционният съд намира, че искането за разделяне на двете дела не следва да бъде уважено. Връзката между делата се определя от това, че по прекратеното конст. дело № 5/1992 г. Законът за имуществото на БКП, БЗНС, ОФ, ДКМС, Съюза на активните борци против фашизма и капитализма и Българските професионални съюзи се оспорва относно имуществото на Българските професионални съюзи, което оспорване е включено и в предмета на конст. дело № 4. Специфичните особености на спора, изтъкнати от КНСБ, ще бъдат взети предвид при разглеждането на съединените дела.

Конституционният съд намира, че искането за обявяване на противоконституционността на Закона за имуществото на БКП, БЗНС, ОФ, ДКМС, Съюза на активните борци против фашизма и капитализма и Българските професионални съюзи е допустимо, както по своя предмет, така и от гледна точка на процесуалната легитимация на неговите податели. Спазени са изискванията на ЗКС и Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд. Затова искането следва да се разгледа по същество с оглед на неговата основателност.

По тези съображения Конституционният съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Оставя без уважение искането за разделяне на конституционни дело № 4 и 5/1992 г.

Допуска за разглеждане по същество исканията за обявяване на противоконституционност на Закона за имуществото на БКП, БЗНС, ОФ, ДКМС, Съюза на активните борци против фашизма и капитализма и Българските професионални съюзи.

Да се изискат като доказателства от Народното събрание заверени преписи от стенографските протоколи от заседанията на Законодателната комисия и пленума на Народното събрание за обсъждането и приемането на закона на първо и второ четене.

Препис от определението да се изпрати на подателите на исканията чрез г-жа Мариана Христова и на заинтересуваните институции, които могат в 10-дневен срок от получаването му да представят доказателства.


Председател: Асен Манов