Вид на акта
особено мнение и становище по решение
Дата
21-04-2005 г.
Към дело


Особено мнение на съдията Евгени Танчев

В условията на правовата държава Конституционният съд е гаранция за върховенството на Конституцията и господството на правото. Негова мисия е да култивира предсказуемостта на правната система, да допринася за формиране на оправдани правни очаквания на гражданите и да стимулира правно конформното поведение на всички субекти на правото.

Принципната ми позиция по решението в настоящото дело е продиктувана от обстоятелството, че предварително не е изяснено в какво точно се изразява контролът за конституционност. Дали Конституционният съд проверява в духа на правния позитивизъм съответствието на текста на закона с Конституцията или на “живия” закон с духа на Конституцията, конституционализма и конституционната практика, установена след приемане на основния закон на Република България от 1991 г.?

Личното ми убеждение е, че Конституционният съд упражнява контрол за конституционност, като проверява съответствието между действащите закони, включително и потенциалния конфликт, до който те могат да доведат с Конституцията в действие. Докато по този принципен въпрос не бъде предварително постигнато общо решение на Конституционния съд, принуден съм да основа преценката си за конституционност до текстуалната проверка на съответствието на закона с Конституцията при нормения контрол.

Разбирането ми в случая е продиктувано от убеждението, че следва да се минимизира отрицателният ефект на решението на Конституционния съд върху презумпцията за конституционност на законите в правовата държава.