Вид на акта
особено мнение по друго определение
Дата
01-01-1970 г.
Към дело
5/2003


Особено мнение на съдията Пенка Томчева

По определението от 3 април 2003 г. за допускане на доказателства за опровергаване съдържанието на стенографските протоколи от пленарните заседания на Народното събрание

Противопоставих се на искането за извършване на справка от Националната служба ,,Гранична полиция” за установяване присъствието или отсъствието на поименно посочените депутати в пленарната зала при гласуването на ЗИДЗПСК на съответните дати, защото:

1. Кворумът по чл. 81, ал. 1 и определеното с чл. 81, ал. 2 от Конституцията изискване за мнозинство при приемане на законите и другите актове на НС се установяват от стенографските протоколи на заседанията на НС. Конституционният съд не може да открива производство по тяхното оспорване. Правнорелевантна констатация относно наличието или липсата на кворум може да се прави само от Народното събрание. Тази констатация се отразява в протоколите на заседанието му, ,,…депутатите са длъжни според Конституцията да вземат отношение по разглежданите от НС закони. Неизпълнението на това задължение е недопустимо. То обаче не дава основание за оспорване пред Конституционния съд на приетите с гласовете на останалите депутати закони при положение, че липсата на кворум не е оспорена по време на пленарното заседание и тази липса не е установена в стенографския протокол”. В този смисъл са множество решения на КС, между които – по к.д. № 22/92 г., к.д. № 16/95 г., к.д. № 2/93 г., к.д. № 26/98 г., к.д. № 34/98 г., к.д. № 22/98 г.

2. Конституционното производство няма състезателен характер, подобно на производствата по ГПК и НПК, поради което прилагането по аналогия на тези процедури смятам за недопустимо.

Специфичният характер на конституционното производство, в което извън случаите по чл. 149, ал. 1, т. 3, 6, 7 и 8 от Конституцията не е възложено на Конституционния съд да установява и оценява факти и обстоятелства от действителността, е пречка при разглеждане на конституционни спорове по чл. 149, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 5 други източници на информация да подменят отразените в протоколите от парламентарните заседания данни.