Вид на акта
особено мнение по друго определение
Дата
01-01-1970 г.
Към дело
5/2003


Особено мнение на съдията Димитър Гочев

Подписал съм определението с особено мнение по следните съображения:

Производството пред Конституционния съд е уредено с разпоредби както в Закона за Конституционния съд (ЗКС), така и в Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (ПОДКС).

Правилата за допустимите доказателства, респ. доказателствени средства, са уредени съответно в чл. 20 ЗКС и чл. 29 ПОДКС.

В оскъдната уредба, отнасяща се до допустимостта и събирането на доказателства от Конституционния съд, липсват разпоредби за установяването на доказателствената сила на писмените доказателства, представени пред съда – истинността им или достоверността, евентуално – невярно съдържание.

В производството пред КС не могат по аналогия да се прилагат разпоредбите на ГПК.

Затова при наличието на данните от стенографските протоколи от съответното заседание на НС недопустимо е да се изисква справка от Националната служба ,,Гранична полиция”.