Вид на акта
особено мнение и становище по решение
Дата
15-12-2010 г.
Към дело
12/2010

СТАНОВИЩЕ
на съдиите Емилия Друмева и Стефка Стоева по Решение № 13 от 15 декември 2010 г. на Конституционния съд, постановено по к.д. 12/2010 г.

Подкрепихме принципно диспозитива на решението. Но считаме, че тълкуването на съда трябваше изрично да съдържа, че предсрочно прекратяване на законово установен мандат чрез последващ закон е допустимо само по изключение, а нормите-изключения се прилагат стриктно и ограничително, което обаче не получи подкрепа при решаването на делото.
Излагаме и някои принципни несъгласия с мотивите на решението. Мотивите са стъпили върху понятието “конституционна делегация, респ. конституционно овластяване”, визиращо разпоредби на Конституцията, в които изрично се предвижда, че по материята ще се приеме закон (напр. “Режимът на земята се определя със закон, чл. 22, ал. 3). Не може да се приеме такава “делегация/овластяване” в конституционното право: изричното предвиждане в Конституцията, че конкретен нейн институт, принцип, правило ще бъде развито в закон не е конституционна делегация, а представлява инфраструктурата и самото функциониране на правната система в съвременната държава, вкл. стъпаловидния строеж на нормативните актове (Й.Меркл и Х.Келзен).
Съдържащото се в решението разбиране за такава “конституционна делегация” би имало като възможен резултат премахването на всички подзаконови нормативни актове (!), защото делегираният (в случая законодателят), съгласно класическото разбиране за делегация, няма право да пределегира - “Delegatus non potest delegare”. И още, Конституцията не “овластява”. В демократичната държава овластява единствено народът, а Конституцията е инструмент за (контролирано) управление.
Не споделяме и мотивите на решението в частта, в която е прието, “че при всички конституционно установени мандати е възможно предсрочно прекратяване и на основания, които не са изрично посочени, но са логична и необходима последица от осъществяване на предвидени в нея фактически състави”. С други думи отнася се до прилагане по аналогия на разпоредби относно прекратяването на персоналните мандати. Тази част от мотивите на решението най-малкото противоречи на диспозитива му.
Несъгласие изразяваме и с разбирането, че предсрочно прекратяване на мандата на колективен орган може да настъпи при непопълнена квота, когато органът се изгражда на мандатен принцип. Такова основание за прекратяване на мандат няма в Конституцията и законите. В хипотеза на непопълнена квота възниква само задължение на съответния орган да избере или назначи представител или представители от своята квота в колективния орган. Неизпълнението на задължението не може да има за последица прекратяване мандата на колективния орган, както и да води до невъзможност органът да осъществява функциите си.

Съдии: Емилия Друмева
Стефка Стоева