Вид на акта
особено мнение и становище по решение
Дата
01-01-1970 г.
Към дело
6/2010

СТАНОВИЩЕ
на съдиите Красен Стойчев и Стефка Стоева по к.д. № 6/2010 г.

Споделяме становището, че производството по делото е недопустимо, но по изложените в определението мотиви.
Съгласно действащото българско законодателство оспорването на законността на изборите е ограничено със срок. По-специално чл. 112 ЗИНП разпорежда, че кандидатите за народни представители и централните ръководства на политическите партии, участвали в изборите могат да оспорват законността на избора в срок не по-късно от 14 дни от обявяването на резултатите от ЦИК. Обявяването на изборния резултат стабилизира изборния процес и оттук нататък евентуални промени в обявеното и влязло в сила решение на ЦИК ще са възможни само по повод проверка на законността на изборите от Конституционния съд и съответно негово разпореждане.
Законът едновременно гарантира правото на защита и в същото време преклудира възможността кандидатите за народни представители да искат установяването на каквито и да са нарушения след изтичането на точно определен срок. Да се допусне, че оспорването на законността на изборите може периодично да се възобновява и то да се поставя в зависимост от произнасяне на Конституционния съд или Централната избирателна комисия, означава да се излезе извън буквата и духа на чл. 112 ЗИНП, както и да се придаде съвсем различен характер на установения в него срок. Още повече подобно тълкуване има и друг неприемлив резултат – то оправдава собственото бездействие за сметка на нестабилността и несигурността в комплектуването на върховния орган на власт в Република България с всички следващи оттук вътрешни организационни трансформации.
От друга страна не споделяме разбирането, че има съвпадане в предмета на решение № 2 от 16.02.2010 г. по к.д. № 10/2009 г. и настоящето определение. Предмет на разглеждане по к.д. № 10/2009 г. е искането на политическа партия „Ред, законност и справедливост” за обявяване на незаконност на изборите за народни представители, произведени на 05.07.2009 г. в определени избирателни секции и по това искане Конституционният съд е обявил за незаконен избора на народните представители Мариана Иванова Даракчиева, Рушен Мехмед Риза и Атанас Марков Семов. Настоящето искане се оспорва законността на решение № НС-256 от 19.02.2010 г. на Централната избирателна комисия за обявяване за избрани за народни представители Георги Цвятков Терзийски, Венцислав Василев Върбанов и Румен Стефанов Стоилов. Касае се до две различни по предмета си искания, с които се оспорват две различни по съдържание решения на Централната избирателна комисия.