Вид на акта
особено мнение и становище по решение
Дата
01-11-1994 г.
Към дело


Особено мнение на съдията Иван Григоров

Считам, че разпоредбата на чл. 13, ал. 6, т. 3 от Закона за данък върху общия доход е противоконституционен. Съобръженията ми са следните:

С § 7, т. 3 от Закона за изменение и допълнение на Закона на данък върху общия доход (ДВ. бр. 38/1994 г.), ал. 6 на чл. 13 от Закона за данък върху общия доход е изменена чрез създаване на данъчни облекчения за едноличните търговци и в частност, по силата на чл. 13, ал. 6, т. 3, от облагаемия доход се приспадат закупените държавни и общински облигации, акции на държавни и общински предприятия и държавни съкровищни бонове.

При тази нова нормативна уредба едноличният търговец, за да ползва данъчни преференции, следва предпочитано да закупува дълготрайни финансови активи само от еднолични дружества с ограничена отговорност и от еднолични акционерни дружества със собственик на капитала държавата и няма стимул за закупуване на такива от другите търговски дружества. Независимо, че на този етап на развитие на търговските отношения данъчната политика на държавата може да налага подобряване положението на държавите предприятия, то се нарушава принципът за равноправното данъчно третиране на всички видове и форми на имуществото, които при условията на пазарната икономика са равнопоставени. Така по косвен начин се нарушава конституционната норма на чл. 19, ал. 2, изискваща законът да създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност. Неоправдано е с данъчен закон да се създава привилегировано положение в стопанския живот на общинските и държавни предприятия.

По отношение на втората част от предложението на главния прокурор на Република България мнението ми е, че то следва да бъде отклонено, тъй като текстът на закона е в унисон с Конституцията.