Вид на акта
Определение
Дата
06-10-2009 г.
Към дело
14/2009

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
София, 6 октомври 2009 г.
по конституционно дело № 14 от 2009 г., съдия докладчик Емилия Друмева

Конституционният съд в състав: председателствуващ: Васил Гоцев и членове: Людмил Нейков, Емилия Друмева, Владислав Славов, Евгени Танчев, Димитър Токушев, Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Снежана Начева, Георги Петканов, при участието на секретар-протоколиста Гергана Иванова разгледа в закрито заседание на 6 октомври 2009 г. конституционно дело № 14/2009г., докладвано от съдията Емилия Друмева.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията.
Делото е образувано на 25.09.2009 г. по искане на Министерския съвет. Иска се да бъде установена противоконституционността на чл. 1 от Закона за амнистия /Обн. ДВ, бр. 26 от 2009 г./. Според искането спорен и несъобразен с принципа за правовата държава /чл. 4, ал.1 от Конституцията/ е начинът за определяне на деянията, чийто престъпен характер се заличава. В искането се поддържа още, че оспорените разпоредби нарушават принципа на равенство на гражданите пред закона /чл. 6, ал.2 от Конституцията/, както и чл. 31, ал.1 от Конституцията, съгласно който всеки обвинен в престъпление следва да бъде предаден на съдебната власт в законно определения срок. Иска се Конституционният съд да установи противоконституционността на оспорените законови текстове.
Производството е във фазата по допустимостта на искането.
Съдът констатира, че е сезиран от субект на инициатива по чл. 150, ал. 1 от Конституцията. Искането е за установяване противоконституционност на законови разпоредби, което е в правомощията на Конституционния съд по чл. 149, ал. 1 т. 2 от Конституцията.
Като констатира, че изискванията на Конституцията, на Закона за Конституционния съд /ЗКС/ и на Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд са спазени, Конституционният съд приема, че искането е допустимо.
С оглед предмета на делото и конкретното искане съдът счита, че следва да бъдат конституирани като заинтересовани страни Народното събрание, президентът, министърът на правосъдието, главният прокурор, Върховният касационен съд и Върховният административен съд, Висшият съдебен съвет, Съюзът на юристите в България и Висшият адвокатски съвет.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията и чл. 19, ал. 1 от ЗКС, Конституционният съд

ОПРЕДЕЛИ:

1. Допуска за разглеждане по същество искането на Министерския съвет за установяване противоконституционността на чл. 1 от Закона за амнистия /Обн. ДВ, бр. 26 от 2009 г./.
2. Конституира като заинтересовани страни по делото Народното събрание, президента, министъра на правосъдието, главния прокурор, Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Висшия съдебен съвет, Съюза на юристите в България и Висшия адвокатски съвет, на които да се изпратят копия от искането и от определението, с възможност в 20 дневен срок да представят писмени становища и доказателства.
На вносителя на искането да се изпрати копие от определението, с възможност за допълнителни съображения, относно частично оспорения Закон за амнистия и неговото правно действие.

Председателствуващ:
Васил Гоцев

Вярно с оригинала в канцеларията на КС:
Сн.Петрова