Вид на акта
Определение
Дата
11-08-2009 г.
Към дело
10/2009

Определение

София, 11 август 2009г.

Конституционният съд в състав:

Председател:

Румен Янков

Членове:

Васил Гоцев
Благовест Пунев
Людмил Нейков
Пламен Киров
Емилия Друмева
Красен Стойчев
Владислав Славов
Снежана Начева
Евгени Танчев
Георги Петканов
Димитър Токушев

при участието на секретар-протоколиста Милена Петрова разгледа в закрито заседание на 11 август 2009 г. конституционно дело № 10/2009 г., докладвано от съдията Благовест Пунев.Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 7 от Конституцията.Делото е образувано на 22.07.2009 г. по искане на Яне Георгиев Янев, политически лидер и представляващ политическа партия ”Ред, Законност и Справедливост” /РЗС/ и кандидатите за народни представители от същата политическа партия – Красимир Дончев Каракачанов, Борис Янков Ячев и Бойко Иванов Ватев, подадено по реда на чл. 112 от Закона за избор на народни представители /ЗИНП/ чрез главния прокурор на Република България.Искането е постъпило в прокуратурата – администрация на главния прокурор и е заведено с вх. № 4445/21.07.2009 г., с което е спазен четиринадесетдневния срок от деня на обявяване на изборните резултати /решение № НС-224 от 7.07.2009 г. на Централната избирателна комисия /ЦИК/ за оспорване законността на изборите пред Конституционния съд – чл. 112 ЗИНП. Спазен е и 15-дневния срок, предвиден в чл. 17, ал. 4 от Закона за Конституционния съд /ЗКС/ за подаване на исканията за решаване на спорове относно законността на избора на народен представител, който тече от решението на ЦИК.То е подадено чрез главния прокурор, компетентен да сезира Конституционния съд съгласно чл. 150, ал. 1 от Конституцията и е направено на основание чл. 12, ал. 1, т. 8 ЗКС съобразно предвидения в чл. 112 ЗИНП ред, като има за предмет произнасяне на съда по законността на избора на народни представители. С него се иска да се обяви за незаконосъобразен избора на следните народни представители от политическа партия “Движение за права и свободи”: Хасан Илияз Хаджихасан МИР Велико Търново, Искра Димитрова Михайлова – Копарова МИР Пазарджик, Тунджай Османов Наимов МИР Пловдив окръг, Бюрхан Илиязов Абазов МИР Русе, Елин Елинов Андреев МИР Смолян, Емил Кирилов Иванов МИР София област, Лютви Ахмед Местан МИР Стара Загора.В искането се съдържат оплаквания за нарушения на правилата за организация и провеждането на изборите, гласуване и определяне на изборните резултати във връзка с чл. 41, ал. 8, т. 2, и ал. 9 и чл. 88, ал. 1 ЗИНП, чийто контрол е включен в компетентността на Конституционния съд. Тези оплаквания се конкретизират като се твърди, че съществува явно несъответствие между броя на подадените заявления за гласуване в Република Турция и този на разкритите секции с оглед нормите, предвиждащи създаването им, което според вносителите на искането създава съмнение, че обявения брой заявления е значително по-голям от действителния. Освен това се посочват 23 секции, в които са гласували повече от 1000 избиратели, което според тях е невъзможно в рамките на изборния ден без извършване на изборни манипулации. В подкрепа на това те се позовават на сигналите за наличие на допуснати до гласуване избиратели, които не притежават валидни български документи за самоличност.Като други нарушения на изборния процес са посочени опасността от двойно гласуване поради незаличаване на избирателите от списъците по постоянен адрес, когато са подали заявление по чл. 41, ал. 8, т. 2 ЗИНП и липсата на данни за броя на избирателите по основния и допълнителния списък в секционните протоколи на секции от № 324600111 до № 324600233 /т.е. брой на заявилите да гласуват по чл. 41, ал. 8, т. 2 ЗИНП и брой на дописаните в изборния ден/. В тази връзка се твърди, че избиратели са били дописвани в изборния ден в списъка по постоянен адрес, макар че са гласували и в съответната изборна секция в Турция, а посочените секционни протоколи, представляват документи с невярно съдържание, защото броят на гласоподавателите по тях е нула, макар че подписите на подалите гласа си е трицифрено или четирицифрено число.В подкрепа на искането се сочат като доказателства 123 броя извлечения от секционни протоколи на избирателни секции от № 4600111 до № 4600233. Във връзка с доказването се иска извършване на проверка на истинността на подадените заявления по чл. 41, ал. 8, т. 2 ЗИНП, проверка на избирателните списъци, в които има заличени лица по смисъла на този текст, както и обявяване за документи с невярно съдържание на посочените секционни протоколи.Конституционният съд намира, че искането е допустимо. Същото е направено от субектите, предвидени в чл. 112 ЗИНП, подадено е чрез орган по чл. 150, ал. 1 от Конституцията - главния прокурор в срока по същия закон и ЗКС като е подкрепено с доказателства и се отнася до въпрос от компетентността на Конституционния съд – оспорване законността на избора на народни представители по чл. 149, ал. 1, т. 7 от Конституцията. При това положение искането следва да се допусне до разглеждане по същество като се приемат и посочените доказателства.В тази връзка е необходимо да се изиска от ГДГРАО при МРРБ да представи справка за двойното гласуване в Република Турция и по избирателни райони в страната, както и заверени преписи от избирателните списъци и секционните протоколи от гласуването в Република Турция, а подателите на искането да представят в официален заверен препис секционните протоколи, които оспорват от гласуването в избирателни секции от № 4600111 до № 4600233.С оглед предмета и основанието на направеното искане като заинтересовани страни по делото следва да бъдат конституирани: Народното събрание, Министерския съвет, Министерството на външните работи, Централната избирателна комисия по ЗИНП /ЦИКИНП/, Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство /ГДГРАО/, Гражданска инициатива за свободни и демократични избори /ГИСДИ/, Съюза на юристите в България.По изложените съображения на основание чл. 149, ал. 1, т. 7 от Конституцията във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗКС Конституционният съд

ОПРЕДЕЛИ:

Допуска до разглеждане по същество искането на Яне Георгиев Янев, представляващ политическа партия “Ред, законност и Справедливост” и кандидатите за народни представители от същата партия Красимир Дончев Каракачанов, Борис Янков Ячев и Бойко Иванов Ватев, препратено чрез главния прокурор до Конституционния съд, с което се оспорва законността на изборните резултати от проведените на 5 юли 2009г. избори за 41 Обикновено народно събрание.Конституира като заинтересовани страни по делото: Народното събрание, Министерския съвет, министъра на външните работи, Централната избирателна комисия за избор на народни представители /ЦИКИНП/, Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към министерството на регионалното развитие и благоустройство /ГДГРАО/, Гражданска инициатива за свободни и демократични избори /ГИСДИ/ и Съюза на юристите в България.Преписи от определението и от искането да се изпратят на заинтересованите страни, като им се предоставя възможност в 20-дневен срок да представят становища и допълнителни доказателства по делото.В същия срок ГДГРАО към МРРБ да представи резултати от проверката за извършено гласуване повече от един път в страната и в Република Турция, както и заверени преписи от избирателните списъци и секционните протоколи за гласуването в избирателните секции в Република Турция.Подателите на искането да представят в официален заверен препис секционните протоколи на избирателни секции от № 4600111 до № 4600233 включително.След получаване становищата на страните и изисканите доказателства, Конституционният съд ще прецени необходимостта от изискване и допускане и на други доказателства.Препис от определението да се изпрати и на вносителите на искането, които в същия срок може да представят и допълнителни съображения по делото.

Съдиите Румен Янков и Благовест Пунев са подписали определението с особено мнение.

 


Председател: Румен Янков