Вид на акта
Определение
Дата
13-11-1991 г.
Към дело

Определение №1

София, 13 ноември 1991г.

Конституционният съд в състав:

Председател:

Асен Манов

Членове:

Младен Данаилов
Теодор Чипев
Милчо Костов
Милена Жабинска
Цанко Хаджистойчев
Любен Корнезов
Нено Неновски
Пенчо Пенев
Николай Павлов
Александър Арабаджиев
Иван Първанов

 

при участие на секретар-протоколчика Цвета Манова разгледа в закрито заседание конституционно дело №2/91 г. , докладвано от Иван Първанов.

Искането на БКП (марксисти) към Конституционния съд, предявено от законния й представител — председателя на Изпълнителния съвет на Централния й комитет Борис Петков Петков от гр. София, ул. „Позитано" 20, е за установяване на:

1. Противоконституционността на чл. 61 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове;

2. Незаконосъобразността на изборите за народни представители, общински съветници и кметове на 13.10.1991 г.

По реда на чл. 19, ал. 1 от ЗКС Конституционният съд установи:

Искането е предявено от политическа партия. Съгласно чл. 150, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16 от ЗКС Конституционният съд действува по инициатива най-малко на една пета от народните представители, президента, Министерския съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор, а в случаите на чл. 149, ал. 1, точка 3 от Конституцията — и на общинските съвети. Процесуална правоспособност, т. е. възможността да бъдат субекти на процесуално правоотношение с Конституционния съд и с инициативата си да задействуват неговото производство, е призната само на изброените органи. Политическите партии, вкл. БКП (марксисти), нямат тези права.

Без процесуална правоспособност право на искане към Конституцион­ния съд не съществува.

Поради изложените съображения за недопустимост Конституционният съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Отклонява исканията на Българската комунистическа партия (марксис­ти) с адрес гр. София, ул. „Позитано" 20 към Конституционния съд, предявени от председателя на Изпълнителния съвет на Централния й комитет Борис Петков Петков, като недопустими.

Прекратява производството по дело № 2/1991 г. на Конституционния съд.


Председател: Асен Манов