Вид на акта
Определение
Дата
24-01-2008 г.
Към дело

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
София, 24 януари 2008 г.
по конституционно дело № 1 от 2008 г., съдия докладчик Евгени Танчев

Конституционният съд в състав: Председател: Румен Янков, и членове: Васил Гоцев, Димитър Токушев, Людмил Нейков, Благовест Пунев, Емилия Друмева, Пламен Киров, Владислав Славов, Красен Стойчев, Евгени Танчев, при участието на секретар-протоколиста Енита Еникова разгледа в закрито заседание на 24 януари 2008 г. конституционно дело № 1 от 2008 г., докладвано от съдията Евгени Танчев.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията.
Искането е направено от оправомощен субект по смисъла на чл. 150, ал. 1 от Конституцията и е в компетентността на Конституционния съд.
Производството е във фазата по допустимостта на искането.
Делото е образувано на 11.01.2008 г. по искане на главния прокурор на Република България и е за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 191 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) (ДВ, бр. 112 от 1995 г.).
Според главния прокурор на Република България разпоредбата на чл. 191 ЗОВСРБ, съгласно която офицерите и сержантите от въоръжените сили не могат да бъдат предварително задържани без разрешение на министъра на отбраната, противоречи на чл. 6, ал. 2 от Конституцията, прокламиращ, че всички граждани са равни пред закона и не се допускат никакви привилегии, основани на лично или обществено положениe. Искателят поддържа, че разпоредбата на чл. 191 ЗОВСРБ е в противоречие и с чл. 8 от Конституцията, провъзгласяващ разделението на властите, както и с чл. 117, ал. 2 от Конституцията, който гарантира независимостта на съдебната власт. Приведени са аргументи в подкрепа на твърдението, че оспорената разпоредба поставя дейността на органите на съдебната власт по осъществяване на наказателното правосъдие в зависимост от изпълнителната власт чрез изискването за предварителното разрешение на министъра на отбраната, което е в грубо противоречие с Конституцията.
Конституционният съд приема, че искането е допустимо.
С оглед предмета на делото Конституционният съд счита, че като заинтересовани страни следва да бъдат конституирани Народното събрание, Министерският съвет, министърът на отбраната, министърът на вътрешните работи, Върховният касационен съд и Върховният административен съд.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията, както и чл. 18, ал. 2 ЗКС, Конституционният съд

ОПРЕДЕЛИ:

Допуска за разглеждане по същество искането на главния прокурор на Република България за установяване противоконституционност на разпоредбата на чл. 191 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2002 г.).
Конституира като заинтересовани страни по делото: Народното събрание, Министерския съвет, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, Върховния касационен съд и Върховния административен съд.
Преписи от определението и от искането да се изпратят на заинтересованите страни, като им се предоставя възможност в 20 дневен срок да представят писмени становища и доказателства по делото.
Препис от определението да се изпрати и на вносителя на искането, който в същия срок може да предостави допълнителни съображения по делото.

Съдиите Румен Янков и Благовест Пунев са подписали с особено мнение определението по допустимостта на искането.